Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Minneord

Jarle Ofstad

Professor Jarle Ofstad døde 17. desember, 87 år gammel. Med dette har en bauta i norsk medisin gått bort. Hans omfattende kunnskaper og personlige egenskaper ga en unik innflytelse i norske og internasjonale nyremedisinske miljø, forskningsinstitusjoner og helsepolitiske miljøer som har preget en hel generasjon av kollegaer og samarbeidspartnere. Hans vidsyn, innovative tankekraft, store engasjement og strategiske tenkning har vært særdeles betydningsfull på områder som spenner fra daglig behandling av pasienter til basalforskning, komitéarbeider, faglige og helsepolitiske utredninger, sykehus- og forskningspolitikk. Han begynte som lege ved Haukeland sykehus i 1959, ble forskningsstipendiat ved Christian Michelsens institutt i 1960, og etter doktorgrad ble han dosent i eksperimentell medisin ved Haukeland sykehus og i 1973 professor i indremedisin ved Universitetet i Bergen. Han ble spesialist i nyresykdommer og bygget opp seksjon for nyresykdommer med eget forskningslaboratorium for eksperimentell nyremedisinsk forskning, en klinisk og eksperimentell enhet som ga miljøet en meget sterk faglig posisjon. Jarle Ofstad var seksjonsoverlege i nyresykdommer fra 1972-94, var instituttstyrer ved Medisinsk avdeling A fra 1977, og avdelingsoverlege og professor ved Medisinsk avdeling fra 1977-87. Listen over nyskapende initiativ, lederskap og styreverv er svært omfattende og reflekterer en uvanlig arbeidskraft og vidsyn langt utover det nyremedisinske faget. Ofstad var også opptatt av å styrke andre fagområder ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus, og støttet tidlig opp om yngre legers kliniske utdannelse og forskningsopphold i utlandet. Han var Legerådsformann og den drivende kraft bak opprettelsen av Felles Forskningssenter og Det strategiske forskningsprogrammet for Haukeland universitetssjukehus, begge var avgjørende viktige nyskapninger for forskning og utvikling. Han satt også en periode som leder av Rådet i Bergens Forskningsstiftelse. Ofstad har vært formann for det nasjonale rådet for medisinsk forskning, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF) 1976-81 og formann i NAVF`s råd for medisinsk forskningsetikk som i 1990 ble nasjonal komité for medisinsk forskningsetikk. Han var også leder for NAVF`s forskningsprogrammer for undervannsmedisin og har vært representant for Nordisk forskningsråd for medisin og det Europeiske Råd for Medisinsk forskning. Han har vært formann i SINTEF’s Institutt for sykehusforskning og SINTEF`s gruppe for medisinsk forskning. I Bergen var Ofstad medlem av styret for Christian Michelsens Institutt fra 1973, han var formann i perioden 1983-94 og ledet byggekomiteen for CMI`s nybygg på Fantoft.

For sin omfattende vitenskapelige virksomhet har Ofstad mottatt Søren Falchs pris for fremragende forskning. Han var medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab og æresmedlem i Norsk Nyremedisinsk Forening. Han ble Ridder av St. Olavs Orden av første klasse i 1987. Han har skrevet ca. 100 vitenskapelige artikler, vesentlig innen nyrefysiologi. Som pensjonist arbeidet Ofstad inntil det siste med omfattende og krevende medisinsk-etiske spørsmål, og utga høsten 2006 boken ”Den siste hjelper. Dødshjelp- dette forvirrede spørsmål”. Boken omhandler eutanasi og gir en dyptgående beskrivelse av hvordan ulike samfunn forholder seg til personer med psykiske og fysiske avvik. Boken ble innkjøpt av Kulturdepartementet ved Kulturrådet. I februar 2014 utga han boken LEGEN – før og nå. Faget, litteraturen og forbrytelsen”. Ved sin død skrev han på en ny bok med tittelen ”Tilbakeblikk fra en blind”.

Jarle Ofstad var en stor inspirator, i arbeid og gode samtaler, han var opptatt av personlig og faglig utvikling for alle oss som arbeidet sammen med han. Kombinasjonen klinisk pasientrettet arbeid, forskning og innovasjon var en ledestjerne. Hans analytiske intellekt var dypt respektert i vide kretser, samtidig som han hadde romslighet og evne til å gi andre æren for arbeid som i beste fall skulle ha vært delt. Vi er svært mange som har mye å takke Jarle Ofstad for, og vi hedrer hans minne.

 

Kollegaer ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus,

Svein Ødegaard,

Ole-Jørgen Ohm,

Nina Langeland,

Nils Erik Gilhus,

Lars Birger Nesje,

Einar Svarstad

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed