Digitalisering, forskning og utdanning ved Universitetet i Bergen

Publisert:17. mars 2017Oppdatert:17. mars 2017, 09:31
Vi tror at et tettere samarbeid mellom informasjonsvitenskap og andre fag, både ved vårt fakultet og ved andre fakultet, er veien å gå for å forstå forholdet mellom teknologisk endring og individ, virksomhet, kultur og samfunn, skriver dekan Knut Helland. Foto: Colourbox

Digitalisering påvirker samfunnsutviklingen. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene må vi ivareta en samfunnsvitenskapelig dimensjon i forskning og utdanning på IKT-feltet ved Universitetet i Bergen.

Den siste tiden har det i På Høyden vært innlegg som har tatt til orde for å overføre deler av SV-faget informasjonsvitenskap til MN-faget informatikk.

Informasjonsvitenskap ble allerede 1972 etablert som fagmiljø ved UiB. Forslaget kom fra bl.a. statsviteren Stein Rokkan. Han var spesielt opptatt av hvordan informasjonsteknologi kunne brukes i behandlingen av store datamengder i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Forholdet mellom elektronisk databehandling (EDB) og samfunn stod også sentralt da Institutt for informasjonsvitenskap ble realisert under HF- og SV-fakultetene. Instituttet var det første datafaglige institutt i Norge. Siden 1985 har fagfeltet ligget under SV-fakultetet og fra 2004 har informasjonsvitenskap vært del av Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Les også: Informasjons-vitenskap + informatikk burde vært sant

Les også: Vi trenger et samlet forsknings- og undervisningsmiljø for IKT ved Universitetet i Bergen

Les også: Tiden er inne for en samlet organisering av de største IKT-miljøene ved UiB

Tverrfaglighet

Med de hurtige digitaliseringsprosessene vi opplever i dag er styrking av forskning og utdanning når det gjelder IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) både ønskelig og nødvendig. De siste årene er det lagt til rette for slik styrking, blant annet gjennom nye studieplasser i statsbudsjettet. Ved SV-fakultetet satser vi på dette feltet. Økt oppmerksomhet rundt sosiale, kulturelle, estetiske og etiske aspekt ved informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir gode samarbeidsmuligheter mellom IKT-fagene og andre samfunnsvitenskapelige disipliner.

Vi tror at et tettere samarbeid mellom informasjonsvitenskap og andre fag, både ved vårt fakultet og ved andre fakultet, er veien å gå for å forstå forholdet mellom teknologisk endring og individ, virksomhet, kultur og samfunn. For UiB vil den beste løsningen være å beholde dagens faglige bredde på IKT-feltet og legge økt innsats i samarbeid på tvers, slik også UiBs strategi for 2016-22 – Hav, Liv, Samfunn – oppmuntrer til.

Innenfor samfunnsvitenskapene ser vi at IKT er særlig relevant for utvikling av nye typer samfunnsvitenskapelig forskning og utdanningsløp. Ett eksempel på dette er etableringen av Medborgerpanelet og Medborgerlaben. Dette er også en tverrfaglig satsing der flere fakultet er involvert. Andre eksempler er CET (Centre for Climate and Energy Transformation), systemdynamikk, geografiske informasjonssystemer, forvaltning og digitalisering (såkalt e-governance), «big data» og spørsmål knyttet til sikkerhet og overvåkning, delingsøkonomi, samt nye kommunikasjons- og samhandlingsmønstre som følge av digitalisering av media.

Menneske og maskin

Når NAV, politiet og andre sentrale samfunnsvirksomheter har problemer med å få IKT til å virke i sine organisasjoner er det ikke fordi de mangler programvare eller maskiner, men fordi det er utfordringer i forholdet mellom menneske og maskin. Når det skal holdes Stortingsvalg i Norge, og gjennomføring av valget kan være truet av hacking, er det både et samfunnsproblem og et teknologisk problem. Det handler om digitalisering, teknologi og samfunn.

Digitaliseringsperspektivet står også helt sentralt i Digital kultur-faget ved HF-fakultetet, i det nye læringssenteret (SLATE) lagt til Det psykologiske fakultet, og i perspektiver på helse, velferd og samfunn, for å nevne noen eksempler. Utdanning, forskning og formidling med utgangspunkt i digital teknologi er også selve forutsetningen for UiBs første kunnskapsklynge, Media City Bergen.

Det samfunnsvitenskapelige fakultets visjon er å fremme nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning. Vi skal legge premisser i analyse og utforming av samfunnet, og vi ønsker å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Da er det avgjørende at vi også tar ansvar for samspillet mellom kultur, virksomhet, samfunn og teknologi.

Samarbeid om fremtid, digitalisering og samfunn

I en situasjon der etablerte samfunnsordninger utfordres av digitalisering, og der digitalisering samtidig kan være løsning på små og store samfunnsutfordringer, er det viktig å ivareta en samfunnsvitenskapelig dimensjon i forskning og utdanning når det gjelder digitalisering.

Evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi er etterspurt i fremtidens arbeidsmarked. Dette har også en tydelig plass i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet og våre fagmiljøer samarbeider gjerne om denne store og viktige oppgaven!

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed