Studentene vinner hvis de ansatte er med på laget

Publisert:30. oktober 2015Oppdatert:2. november 2015, 12:58
Å bli godt mottatt som student ved UiB er helt avgjørende for om en velger å fortsette å studere her, skriver Johanne Vaagland i dette innlegget. Bildet er fra årets åpning av det akademiske året i Nygårdsparken.

Den nye strategien er en god strategi for studentene, men den krever at de ansatte er med på å realisere den.

Torsdag denne uka vedtok Universitetet i Bergen (UiB) ny strategi for perioden 2016-2022, og den har fått tittelen “Hav, liv og samfunn”. For studentene er dette en god strategi, men den krever at de ansatte er med på å realisere den.

Strategien viser en tydelig satsing på utdanningskvalitet, praksis i studiene og samfunnskontakt. Den har høye ambisjoner for læringsmiljøet ved UiB. Det skal etableres mottakstrategier for nye studenter ved alle fakultet som innebærer både faglig og sosial inkludering, og det skal satses på digitale lærings- og formidlingsformer. Det blir lagt vekt på at underviserne ved UiB alltid skal være opptatt av å utvikle sin egen undervisningskompetanse, og skal raskt ta i bruk hensiktsmessige nye undervisnings- og vurderingsordninger. I tillegg skal flere studenter ha tatt en del av graden sin i utlandet.

Hvis UiB har fått til alt dette innen 2022, så har studentene all grunn til å være fornøyde. Men for å få det til trenger vi alle universitetets ansatte med på laget. Her vil jeg trekke frem noen mål fra strategien som du som ansatt kan hjelpe oss med å nå.

Underviserne våre skal alltid være opptatt av å utvikle sin egen undervisningskompetanse, og skal raskt ta i bruk hensikstmessige nye undervisnings- og vurderingsordninger.”

Det er ingen hemmelighet at variasjon i undervisning og vurdering øker læringsutbyttet. Da trenger vi at du som underviser tar i bruk ulike metoder i undervisningen din, og legger til rette for studentaktiv læring. Med økt satsing på digitale lærings- og formidlingsformer vil dette målet bli lettere å nå. Hvis du som underviser trenger mer kunnskap om eller inspirasjon til hvordan dette kan gjøres så er det bare å delta på etterutdanning i universitetspedagogikk, som minst 50% av undervisere skal ha deltatt på innen 2022.

Innen 2022 skal minst 40% av kandidatene våre ha et utvekslingsopphold som en del av graden sin.”

Dette målet går hånd i hånd med kunnskapsministerens ønske om at utveksling bør være regelen ikke unntaket. For at vi skal oppnå målsetningen i strategien må vi sørge for god tilrettelegging og godt holdningsarbeid som tydeliggjør viktigheten av å ta utveksling. Våre tilbakemeldinger fra studenter er at det her er stor variasjon fra studieprogram til studieprogram, der det i de verste tilfellene oppfattes som at instituttene heller ønsker at studentene blir enn at de reiser ut. Det er viktig at den faglige studieplanen er til gunst for utveksling, ikke til hinder. Det må også komme klare oppfordringer fra faglige ansatte tidlig i studieløpet om å søke utveksling. Til sist er det viktig at informasjonen som når ut til studentene er tydelig, slik at søknadsprosessen ikke blir mer komplisert enn den må være.

Alle fakultetene skal ha mottaksstrategier som gir en god start for studentene både faglig og sosialt.”

Å bli godt mottatt som student ved UiB er helt avgjørende for om en velger å fortsette å studere her. Det er viktig å legge opp studieplanen slik at fagspesifikke emner kommer allerede i første semester, slik at studentene møter faget de har valgt å studere med en gang. Det kan innebære å flytte ex.phil og ex.fac fra første semester til senere i studieløpet. Andelen som faller fra studiene er større i første- og andre semester, så dette kan være et av mange tiltak mot frafall. I tillegg til dette er det sosiale opplegget i starten helt avgjørende for om studentene trives på UiB. Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) viser at studenter som deltar aktivt i fadderuken trives bedre. For å bli tatt godt i mot er det derfor viktig at koordinering av det faglige og sosiale mottaket av studenter styrkes, slik at det faglige opplegget ikke går på bekostning av det sosiale. Dette innebærer blant annet å ikke legge opp til obligatorisk undervisning i fadderuken.

Denne strategien er ambisiøs. For å nå alle målene i strategien innen 2022 må ledelsen ved universitetet tydelig signalisere hva som skal til for å nå disse målene, og vi trenger økonomisk handlingsrom for at det skal være mulig å få til. Denne strategien kan vi som studenter stille oss bak. Vi håper de faglige og administrativt ansatte gjør det samme. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed