Notiser om nye bøker og publikasjoner, samt notiser om personer som har fått priser, utmerkelser, jubileer eller er nyansatt ved UiB kan legges inn her. Vi krever en gyldig e-post-adresse på innsender for å sjekke autensitet, og vi modererer innlegg. 

Remaining Relevant: Modern Language Studies Today

Forfatter: 
Redaktører: Margrete Dyvik Cardona, Randi Koppen, Ingunn Lunde
Forlag: 
BeLLS (Bergen Language and Linguistics Studies, vol 7), University of Bergen
ISBN: 
978–82–998587–8–6 (print version); 978–82–998587–9–3 (epub)

Ny bok om språkfagenes forskningsbidrag

Hvordan ivaretar språkfagene sitt samfunnsoppdrag og på hvilke måter bidrar de til økt forståelse av viktige sider ved samfunnsutviklingen? Dette er sentrale tema i boken Remaining Relevant: Modern Language Studies Today, der en rekke forskere fra ulike språk og disipliner ved Institutt for fremmedspråk bidrar med aktuell forskning innen områder som klima, migrasjon, fattigdom, globalisering og nasjonalisme, aldring, språkpolitikk og språklæring.

De siste årene har spørsmål om humanioras samfunnsrelevans vært debattert innenfor og på tvers av de humanistiske fag, ofte som en konsekvens av ulike former for institusjonelt og politisk press. Europeiske og nasjonale forskningsråd og andre finansieringskilder legger vekt på begreper som reach og impact. I en stadig mer komplisert geopolitisk kontekst forventes det at humanistiske fag på samme måte som andre fagområder bidrar til å forstå samfunnsmessige, kulturelle, økonomiske og andre utfordringer som møter oss på tvers av geografiske, kulturelle og språklige grenser. Hensikten med denne boken er å vise hvordan aktuell forskning innen fremmedspråkfagene på ulike måter møter slike forventninger. Bidragsyterne er forskere innen russisk, tysk, engelsk, italiensk, fransk og spansk lingvistikk, litteratur, didaktikk, språklæring og testing. Gjennom 14 utvalgte artikler viser de hvordan deres forskning forvalter, formidler og frembringer relevant kunnskap, og peker på hva som utgjør fremmedspråkdisiplinenes særlige forutsetninger i møte med noen av de mest krevende spørsmålene vi stilles overfor i dagens samfunn. Fra Københavns Universitet bidrar den danske litteraturforskeren og slavisten Tine Roesen med en introduksjon som setter bokens tema inn i en internasjonal språk- og forskningspolitisk kontekst.