Vanskelegare å komme inn på høgare utdanning

Publisert:19. juli 2018Oppdatert:19. juli 2018, 14:07
Iselin Nybø er nøgd med at det blir fleire søkarar til mellom anna lærarutdanningane. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Med ein auke i søkarane til universitets- og høgskuleutdanning blir det og fleire som ikkje får plass.

Samordna opptakt har gitt 98 000 søkarar tilbod om plass, men 27 000 kvalifiserte søkarar fekk ikkje plass i det første opptaket.

Mange av dei vil likevel få tilbod om plass i dei rundt 15 suppleringsopptaka Samordna opptak vil utføre i tida framover.

Det er gitt 4,4 prosent fleire tilbod om studieplass i år, og blant dei statlege institusjonane er auken størst for UiT, som i år har gitt 16,4 prosent fleire tilbod enn i fjor. NMBU har gitt 13,4 prosent fleire tilbod, mens NTNU aukar med 7,9 prosent. UiB aukar med 3,2 prosent, mens UiO har sendt ut 3,4 prosent færre tilbod enn i fjor.

– Det er ein nedgang i søkarar til realfag, men en oppgang på IKT. Det er og ein markant auke i søkarar til lærarutdanningane, fortel Geir Sverre Andersen i Samordna opptak.

Fem år med auke

– Aldri før har så mange fått tilbod om plass i hovudopptaket. Dei siste fem åra har talet på søkarar til høgare utdanning stige jamt og trutt, seier minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø.

At rekordmange har søkt lærarutdanning i år ser ho i samanheng med innsatsen til regjeringa:

– Det viser at regjeringa sin politikk for å gjere lærarutdanningane meir attraktive virkar, seier Nybø.

Ho er nøgd med at fag med stor etterspurnad etter folk, som helsefag, lærarutdanningar og teknologifag, er blant dei som aukar mest.

– Vi må ha ein balanse. Vi må ha nok studieplassar for arbeidslivet, men vi må heller ikkje ha for mange, seier Nybø.

Populært med sivilingeniør

UiB har gitt tilbod til 8616 søkarar.

– Eg er stolt og glad for at så mange ønskjer å studere ved UiB. Vi ser òg at vi får søkarar som har oppnådd gode resultat frå vidaregåande, seier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Rettsvitskap ved UiB er dét einskildfaget i landet med flest førstevalssøkarar, med 1771 personar. Faget har ei poenggrense på 59,2 ved det første opptaket, mot 62 poeng for jusstudiet ved UiO.

Også når det gjeld andre fag ligg krava for å komme inn ved UiB noko under andre universitet. For faget det stadig er vanskelegast å komme inn på – medisin – er krava høgast ved UiO, deretter ved NTNU, før UiB og UiT kjem på dei neste plassane.

Odontologi, farmasi, psykologi og medisinsk teknologi er andre fag med høge inntakskrav ved UiB.

UiB sine tilbod innan havbruk, energi og teknologi har og mange søkarar, og poenggrensene er høge. Det er stor konkurranse om plassane for å bli sivilingeniør på desse felta.

– Her tenkjer eg at vi har treft eit marknadsbehov. Desse studia hadde vi klare då oljekrisa kom, og det trengst ei reorientering i marknaden, seier Samdal.

Kan framleis få plass

På Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det fysioterapi i Bergen som har dei hardaste inntakskrava. HVL har gitt tre prosent fleire tilbod om plassar i år, noko som ligg litt under landsgjennomsnittet på 4,4 prosent.

– I tråd med trenden frå tidlegare år står helse- og sosialfaga høgt i kurs blant søkarane, og her har poenggrensa gått opp. Dette skaper lange ventelister. Både sjukepleiarstudiet og utdanningane innan sosialt arbeid, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi og radiografi har fleire hundre søkarar på venteliste, fortel prorektor for utdanning ved HVL, Børg Kristin Selvik.

Men det finst framleis mange ledige studieplassar, både på HVL og andre studiestadar. Til dømes kan det vere plass på nokre lærarutdanningar, men fullt på andre. Desse plassane er no tilgjengelege på Samordna opptak.

NHH er rektor Øystein Thøgersen nøgd med at siviløkonomistudiet er endå meir populært enn i fjor. Poenggrensa for ordinær kvote har gått opp med 0,6 poeng til 56,6.

– Opptakstala viser at NHH tiltrekkjer seg mange av landets aller fremste studentar. Samtidig ser vi at jenteandelen stig til over 40 prosent. Dette er svært gledeleg i lys av debatten om miljøet ved NHH og våre tiltak for eit framifrå og mangfaldig student- og læringsmiljø, seier rektor Øystein Thøgersen.

 

Dette er poenggrensene for ordinær kvote ved første inntak: 

Lærested Studium Poenggrense i ordinær kvote
Universitetet i Oslo(UiO) Medisin, høst   68.5
Universitetet i Oslo(UiO) Medisin, vår   67.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Medisin   67.0
Universitetet i Bergen(UiB) Medisin   66.6
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Medisin   66.4
Universitetet i Oslo(UiO) Psykologi , høst   66.2
Universitetet i Oslo(UiO) Odontologi   65.0
Universitetet i Oslo(UiO) Psykologi , vår   64.9
Universitetet i Bergen(UiB) Odontologi   64.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Odontologi   64.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Industriell økonomi og teknologiledelse   64.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Psykologi, profesjonsstudium   64.0
Universitetet i Bergen(UiB) Psykologi, profesjonsstudium   63.5
Universitetet i Oslo(UiO) Informatikk: digital økonomi og ledelse   63.2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Veterinærstudiet   63.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Nanoteknologi   62.6
Universitetet i Oslo(UiO) Rettsvitenskap (jus), høst   62.0
Universitetet i Bergen(UiB) Medisinsk teknologi   61.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Kybernetikk og robotikk   61.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, bygg, fleksibel   61.0
Universitetet i Oslo(UiO) Rettsvitenskap (jus), vår   60.4
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Økonomi og ledelse   60.3
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Økonomi og ledelse, deltid   60.3
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Ortopediingeniør   60.1
Universitetet i Oslo(UiO) Klinisk ernæring   60.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Datateknologi   60.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Arkitektur   60.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Informatikk, informasjonsbehandling   59.7
Universitetet i Bergen(UiB) Farmasi   59.6
Universitetet i Oslo(UiO) Samfunnsøkonomi, årsstudium   59.5
Universitetet i Oslo(UiO) Nordisk, særlig norsk språk og litteratur   59.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Industriell design   59.4
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Fysioterapi   59.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Fysikk og matematikk   59.3
Universitetet i Bergen(UiB) Rettsvitenskap   59.2
Universitetet i Bergen(UiB) Informasjonsvitenskap, årsstudium   59.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Bioteknologi, Trondheim   58.9
Universitetet i Oslo(UiO) Statsvitenskap, årsstudium   58.8
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Rettsvitenskap   58.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Design og kommunikasjon i digitale medier   58.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Kommunikasjonsteknologi   58.0
Universitetet i Stavanger(UiS) Kunst og håndverk   57.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Kunst og design - studieretn. mote og produksjon   57.7
Universitetet i Stavanger(UiS) Industriell økonomi, alle linjer   57.5
Universitetet i Oslo(UiO) Psykologi, årsstudium   57.5
Universitetet i Oslo(UiO) Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium   57.5
Universitetet i Oslo(UiO) Farmasi   57.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Økonomi, ledelse og bærekraft, fleksibel   57.2
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium   57.2
Universitetet i Oslo(UiO) Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium   57.1
Universitetet i Oslo(UiO) Psykologi, bachelor   57.0
Universitetet i Oslo(UiO) Informatikk: programmering og systemarkitektur   57.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Bioteknologi og kjemiingeniørfag   57.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Biologi og kjemi, realfag   57.0
Universitetet i Oslo(UiO) Internasjonale studier   56.9
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Dyrepleie   56.8
Universitetet i Oslo(UiO) Fransk, årsstudium   56.6
Norges Handelshøyskole(NHH) Siviløkonomutdanningen   56.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniørvitenskap og IKT   56.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Fysioterapi   56.5
Universitetet i Oslo(UiO) Informatikk: robotikk og intelligente systemer   56.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, bygg, Trondheim   56.4
Universitetet i Oslo(UiO) Filosofi, årsstudium   56.3
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Akvamedisin   56.3
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Arkivvitenskap, årsstudium   56.3
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Bioingeniør   56.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Elektronisk systemdesign og innovasjon   56.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Fransk med didaktikk   56.2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Industriell økonomi   56.2
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Medier og kommunikasjon, årsstudium   56.2
Universitetet i Oslo(UiO) Informatikk: design, bruk og interaksjon   56.1
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Ergoterapi   56.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier   56.0
Universitetet i Oslo(UiO) Engelsk, årsstudium   55.9
Universitetet i Oslo(UiO) Idéhistorie, årsstudium   55.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Fysioterapi   55.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Farmasi   55.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Informatikk, Trondheim   55.7
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Landskapsarkitektur   55.7
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Materialteknologi   55.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Bygg- og miljøteknikk   55.6
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Bioingeniør   55.6
Universitetet i Oslo(UiO) Lingvistikk   55.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Tannpleie   55.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniørfag, elektro, fleksibel   55.4
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Engelsk, Bø, deltid   55.3
Universitetet i Oslo(UiO) Sosiologi, årsstudium   55.3
Universitetet i Oslo(UiO) Informatikk: språkteknologi   55.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Lektor i realfag, 8.-13. trinn   55.3
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Byggeteknikk og arkitektur   55.3
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) By- og regionplanlegging   55.3
Nord universitet(NORD) Samfunnsfag   55.3
Universitetet i Oslo(UiO) Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium   55.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, data, Trondheim   55.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Fysioterapi   55.2
Universitetet i Stavanger(UiS) Rettsvitenskap   55.1
Universitetet i Oslo(UiO) Kriminologi   55.1
Universitetet i Bergen(UiB) Journalistikk   55.1
Universitetet i Agder(UiA) Pedagogikk, årsstudium   55.1
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Journalistikk   55.1
Universitetet i Oslo(UiO) Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag   55.0
Universitetet i Bergen(UiB) Fiskehelse   55.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn   55.0
Universitetet i Bergen(UiB) Arbeids- og organisasjonspsykologi   54.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Lektor i kroppsøving og idrettsfag, 8.-13. trinn   54.9
Universitetet i Oslo(UiO) Tannpleie   54.8
Universitetet i Bergen(UiB) Samfunnsøkonomi, årsstudium   54.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Geografi, årsstudium   54.8
Universitetet i Bergen(UiB) Lektor, 8.-13. trinn, historie   54.7
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Sykepleie, Tromsø   54.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Lektor i historie, 8.-13. trinn   54.6
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Kroppsøving og idrett   54.5
Universitetet i Oslo(UiO) Statsvitenskap, bachelor   54.4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Miljøfysikk og fornybar energi   54.4
Høgskulen i Volda(HVO) Friluftsliv, årsstudium   54.4
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Digital mediedesign   54.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Geografiske informasjonssystemer (GIS), deltid   54.3
Lovisenberg diakonale høgskole(LDH) Sykepleie   54.3
Universitetet i Bergen(UiB) Spesialpedagogikk   54.2
Universitetet i Bergen(UiB) Sammenliknende politikk, årsstudium   54.2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Bioteknologi   54.2
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Norsk, Bø, deltid   54.1
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Fysioterapi, mensendieck   54.1
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Prehospitalt arbeid - paramedic   54.1
Universitetet i Stavanger(UiS) Økonomi og administrasjon - siviløkonom   54.0
Universitetet i Bergen(UiB) Generell psykologi   54.0
Universitetet i Agder(UiA) Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår   54.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Film- og videoproduksjon   54.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, Trondheim   54.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Drama og teater, årsstudium   54.0
Nord universitet(NORD) Friluftsliv, Bodø   54.0
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Tegnspråk   54.0
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Farmasi   53.9
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Psykologi, bachelor   53.8
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Informasjonsbehandling   53.7
Universitetet i Oslo(UiO) Historie, årsstudium   53.7
Universitetet i Oslo(UiO) Religionshistorie, årsstudium   53.7
Universitetet i Agder(UiA) Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår   53.7
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Informatikk, Gjøvik   53.7
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sykepleie, Bergen, høst   53.7
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Psykologi med vekt på adferdsanalyse   53.7
Universitetet i Oslo(UiO) Offentlig administrasjon og ledelse   53.6
Universitetet i Oslo(UiO) Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk   53.6
Universitetet i Agder(UiA) Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår   53.6
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Paramedisin   53.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Produktutvikling og produksjon   53.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, Gjøvik, deltid   53.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Humanistiske fag,  emnestudier   53.5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Landskapsingeniør   53.5
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Sosialt arbeid   53.5
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Norsk, Horten   53.4
Universitetet i Oslo(UiO) Samfunnsøkonomi, bachelor   53.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Bioingeniør, Trondheim   53.4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Ettårig grunnstudium   53.4
Nord universitet(NORD) Dyrepleie   53.4
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sosialt arbeid, Bergen   53.4
Universitetet i Oslo(UiO) Allmenn litteraturvitenskap, bachelor   53.3
Universitetet i Bergen(UiB) Datavitenskap   53.3
Universitetet i Agder(UiA) Industriell økonomi og teknologiledelse   53.3
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Engelsk, Horten   53.2
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Jus   53.2
Universitetet i Oslo(UiO) Samfunnsgeografi   53.2
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Energi, klima og miljø   53.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Energi og miljø   53.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Marin teknikk   53.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, materialteknologi   53.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Tegnspråk   53.2
Norges idrettshøgskole(NIH) Trenerrollen og idrettspsykologi   53.2
Norges idrettshøgskole(NIH) Trening, helse og prestasjon   53.2
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Sykepleie, Sandvika   53.2
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Informasjonsteknologi   53.2
Universitetet i Bergen(UiB) Kognitiv vitenskap   53.1
Universitetet i Agder(UiA) IT og informasjonssystemer, årsstudium   53.0
Nord universitet(NORD) Historie, årsstudium, deltid   53.0
Universitetet i Oslo(UiO) Antikkens kultur   52.9
Universitetet i Bergen(UiB) Lektor, 8.-13. trinn, engelsk   52.9
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Sosialt arbeid, Tromsø   52.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Pedagogikk, årsstudium   52.9
Universitetet i Bergen(UiB) Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium   52.8
Universitetet i Agder(UiA) Rettsvitenskap   52.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, fornybar energi   52.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Lektor i geografi, 8.-13. trinn   52.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Anvendt datateknologi   52.8
Universitetet i Agder(UiA) Bioingeniør   52.7
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sosialt arbeid   52.7
Norges idrettshøgskole(NIH) Faglærer i kroppsøving og idrettsfag   52.7
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Tekniske geofag   52.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Maritim utdanning, nautikk   52.6
Norges idrettshøgskole(NIH) Sport management / idrett og samfunn   52.6
Universitetet i Oslo(UiO) Lektor, 8.-13. trinn, engelsk   52.5
Universitetet i Oslo(UiO) Midtøsten-studier med arabisk   52.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Biologi   52.5
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Administrasjon og ledelse   52.5
Universitetet i Oslo(UiO) Helseledelse og helseøkonomi   52.4
Universitetet i Bergen(UiB) Havteknologi   52.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Religionsvitenskap, årsstudium   52.4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Vann- og miljøteknikk   52.4
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Utviklingsstudier, årsstudium   52.4
Universitetet i Oslo(UiO) Matematikk med informatikk   52.3
Universitetet i Bergen(UiB) Energi   52.3
Universitetet i Bergen(UiB) Informasjons- og kommunikasjonsteknologi   52.3
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Radiografi   52.3
Universitetet i Oslo(UiO) Samfunnsøkonomisk analyse   52.2
Universitetet i Bergen(UiB) Tv-produksjon   52.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Informatikk, drift av datasystemer   52.2
Universitetet i Agder(UiA) Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår   52.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Fysikk   52.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Medisinske og biologiske fag   52.1
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Bioingeniør   52.1
VID vitenskapelige høgskole(VID) Sosialt arbeid   52.0
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Sykepleie, Narvik   52.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Geologi   52.0
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Energi- og miljøfysikk   52.0
Universitetet i Bergen(UiB) Sosiologi, årsstudium   51.9
Universitetet i Bergen(UiB) Geografi, årsstudium   51.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Industriell kjemi og bioteknologi   51.9
Universitetet i Oslo(UiO) Sosiologi, bachelor   51.8
Universitetet i Agder(UiA) Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår   51.8
Universitetet i Oslo(UiO) Norsk som andrespråk   51.7
Universitetet i Oslo(UiO) Filosofi, bachelor   51.7
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Internasjonal beredskap   51.7
Norges idrettshøgskole(NIH) Idrett og samfunn   51.7
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Medier og kommunikasjon, bachelor   51.7
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Vernepleie, Sandvika, deltid   51.7
Universitetet i Stavanger(UiS) Konstruksjoner og materialer   51.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Rådgiving og voksnes læring   51.6
Universitetet i Agder(UiA) Sosialt arbeid   51.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Fiskeri- og havbruksvitenskap   51.5
Universitetet i Agder(UiA) Ernæring, mat og kultur   51.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Petroleumsfag   51.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Psykologi, årsstudium   51.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Økonomi og administrasjon, Trondheim   51.4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Lektor, 8.-13. trinn, realfag   51.4
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Barnevern   51.4
Universitetet i Oslo(UiO) Italiensk, årsstudium   51.3
Universitetet i Oslo(UiO) Utviklingsstudier   51.3
Universitetet i Bergen(UiB) Medie- og interaksjonsdesign   51.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Psykologi, bachelor   51.3
Nord universitet(NORD) Prehospitalt arbeid - paramedic   51.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, kjemi   51.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn   51.2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Kjemi og bioteknologi   51.2
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Økonomi og administrasjon    51.2
Høgskolen i Innlandet(HINN) Krisehåndtering   51.2
Universitetet i Stavanger(UiS) Ingeniør, datateknologi   51.1
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Maskin-, prosess- og produktutvikling   51.1
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Eiendom   51.1
Nord universitet(NORD) Farmasi   51.1
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Friluftsliv   51.1
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium   51.1
Universitetet i Bergen(UiB) Human ernæring   51.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Landmåling, deltid   51.0
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Ingeniør, data   51.0
VID vitenskapelige høgskole(VID) Sykepleie, Bergen   50.9
Universitetet i Oslo(UiO) Russisk, årsstudium   50.9
Universitetet i Oslo(UiO) Kultur og kommunikasjon   50.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Spansk, årsstudium   50.9
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Trafikklærer   50.9
Universitetet i Bergen(UiB) Psykologi, årsstudium   50.8
Universitetet i Bergen(UiB) Pedagogikk, årsstudium   50.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Statsvitenskap, årsstudium   50.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) IT-støttet bedriftsutvikling   50.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Samfunnsøkonomi, årsstudium   50.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk   50.7
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Kunst og design - studieretn. kunst og formidling   50.7
Universitetet i Oslo(UiO) Tysk, årsstudium   50.6
Universitetet i Oslo(UiO) Medievitenskap, årsstudium   50.6
Universitetet i Agder(UiA) Sykepleie, Kristiansand   50.6
Høgskulen i Volda(HVO) Journalistikk, spesialisering tv/radio   50.6
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Radiografi   50.6
Universitetet i Bergen(UiB) Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk   50.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Barnevern, Tromsø   50.5
Politihøgskolen(PHS) Politiutdanning, Oslo   50.5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Fornybar energi   50.5
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk   50.5
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag   50.5
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Vernepleie, Bergen   50.5
Universitetet i Oslo(UiO) Kristendom og islam   50.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, maskin, Trondheim   50.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sosiologi, årsstudium   50.4
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) IT, nettbasert   50.4
Universitetet i Stavanger(UiS) Kybernetikk og robotteknologi   50.3
Nord universitet(NORD) Sykepleie, Vesterålen, deltid   50.3
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Økonomi og administrasjon, Bergen   50.3
VID vitenskapelige høgskole(VID) Sykepleie, Oslo, Diakonova   50.2
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Design i nye medier   50.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Engelsk, årsstudium   50.2
Ansgar Teologiske Høgskole(ATH) Psykologi   50.2
Universitetet i Bergen(UiB) Havbruk og sjømat   50.1
Universitetet i Agder(UiA) Idrett, årsstudium   50.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Grafisk design   50.1
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Internasjonale miljø- og utviklingsstudier   50.1
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Vernepleie, Kjeller, deltid   50.1
Høgskolen i Innlandet(HINN) Rettsvitenskap   50.1
VID vitenskapelige høgskole(VID) Sykepleie, Oslo, Diakonhjemmet   50.0
Universitetet i Oslo(UiO) Medievitenskap, bachelor   50.0
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Sykepleie, Hammerfest   50.0
Norges idrettshøgskole(NIH) Friluftsliv   50.0
Nord universitet(NORD) Sykepleie, Levanger   50.0
NLA Høgskolen(NLA) Utøvende musikk, fordypning i låtskriving   50.0
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Drama og teaterkommunikasjon, bachelor   50.0
Universitetet i Agder(UiA) Vernepleie   49.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, automatiseringsteknikk   49.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Shippingledelse   49.9
Universitetet i Agder(UiA) Friluftsliv   49.8
Politihøgskolen(PHS) Politiutdanning, Stavern   49.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Statsvitenskap, bachelor   49.8
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Biologi   49.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Faglærer i kroppsøving og idrettsfag   49.7
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Tannteknikk   49.7
Universitetet i Oslo(UiO) Japansk med Japan-studier   49.6
Universitetet i Bergen(UiB) Molekylærbiologi   49.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, logistikk   49.6
Høgskolen i Innlandet(HINN) Sosialpedagogikk   49.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikk   49.5
Universitetet i Oslo(UiO) Klassiske språk   49.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Matematiske fag, bachelor   49.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Bioingeniør, Ålesund   49.4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Datavitenskap   49.4
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Radiografi   49.3
Universitetet i Oslo(UiO) Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor   49.3
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Bioteknologi   49.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Geografiske informasjonssystemer (GIS)   49.3
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Frie realfag   49.3
Universitetet i Oslo(UiO) Biovitenskap   49.2
Universitetet i Oslo(UiO) Lektor, 8.-13. trinn, nordisk   49.2
Universitetet i Oslo(UiO) Idéhistorie, bachelor   49.2
Universitetet i Bergen(UiB) Musikkvitenskap   49.2
Universitetet i Bergen(UiB) Medievitenskap, årsstudium   49.2
Universitetet i Agder(UiA) IT og informasjonssystemer, bachelor   49.2
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Sykepleie, Harstad   49.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur   49.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Vernepleie, Sogndal, deltid   49.2
Høgskolen i Østfold(HiØ) Bioingeniør   49.2
Universitetet i Bergen(UiB) Tannpleie   49.1
Universitetet i Agder(UiA) Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår   49.1
Politihøgskolen(PHS) Politiutdanning, Bodø   49.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Radiografi, Trondheim   49.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sosialantropologi, årsstudium   49.1
Universitetet i Oslo(UiO) Spesialpedagogikk   49.0
Universitetet i Agder(UiA) Litteratur, film og teater, årsstudium   49.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Barnevern   49.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Interaksjonsdesign   49.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Landmåling og eiendomsdesign   49.0
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Vernepleie, Kjeller   49.0
Universitetet i Stavanger(UiS) Sosialt arbeid   48.9
Nord universitet(NORD) Havbruksdrift og ledelse   48.9
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Folkehelsearbeid   48.9
Universitetet i Agder(UiA) Sykepleie, Grimstad   48.8
Universitetet i Agder(UiA) Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium   48.8
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Biomedisin   48.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Webdesign   48.8
Høgskulen i Volda(HVO) Norsk (nordisk), deltid   48.8
Høgskolen i Østfold(HiØ) Sosialt arbeid   48.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Samfunnsernæring   48.8
Høgskolen i Innlandet(HINN) Sykepleie, Elverum, deltid   48.8
Universitetet i Stavanger(UiS) Lektor, 8.-13. trinn, realfag   48.7
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor   48.7
Universitetet i Stavanger(UiS) Biologisk kjemi   48.6
Universitetet i Oslo(UiO) Sosialantropologi   48.6
Universitetet i Bergen(UiB) Sosialantropologi, årsstudium   48.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, elektro, Trondheim   48.6
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Ingeniør, automatisering, Bergen   48.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Landmåling   48.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Bioteknologi, Ålesund   48.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)   48.5
Nord universitet(NORD) Animal Science   48.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Informatikk   48.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, Hadeland, deltid   48.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Teknologidesign og ledelse, årsstudium   48.4
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Arkivvitenskap, bachelor   48.4
Universitetet i Stavanger(UiS) Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag   48.3
Universitetet i Oslo(UiO) Nordisk: språk, litteratur, retorikk   48.3
Universitetet i Oslo(UiO) Engelsk, bachelor   48.3
Universitetet i Agder(UiA) Sosiologi   48.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Samfunnsøkonomi, master   48.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Europastudier med statsvitenskap   48.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Samfunns- og idrettsvitenskap   48.3
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Faglærer i kroppsøving og idrettsfag   48.3
VID vitenskapelige høgskole(VID) Vernepleie, deltid   48.2
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Sykepleie, Porsgrunn   48.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Informasjonsteknologi, Bergen   48.2
Universitetet i Stavanger(UiS) Datateknologi   48.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Vernepleie   48.1
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk   48.1
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Sykepleie, Oslo   48.1
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Ungdomskunnskap   48.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, olje- og gassteknologi   48.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium   48.0
Høgskolen i Østfold(HiØ) Barnevern   48.0
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Sykepleie, Kjeller   48.0
Høgskolen i Innlandet(HINN) Psykologi   48.0
Høgskolen i Innlandet(HINN) Økonomi og administrasjon, Lillehammer, årsstudium   48.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, Gudbrandsdal, deltid   47.9
NLA Høgskolen(NLA) Kunst og håndverk   47.9
Universitetet i Oslo(UiO) Pedagogikk   47.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Bygningsinformasjonsmodellering - BIM   47.8
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Økonomi og administrasjon   47.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk   47.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Ingeniør, bygg   47.8
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Barnevern i et flerkulturelt samfunn   47.7
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Likestilling og mangfold   47.7
Høgskolen i Østfold(HiØ) Tysk   47.7
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Sykepleie, Drammen   47.6
Universitetet i Stavanger(UiS) Sykepleie   47.6
Universitetet i Bergen(UiB) Japansk   47.6
Nord universitet(NORD) Sykepleie, Bodø   47.6
Høgskolen i Østfold(HiØ) Spansk   47.6
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Vernepleie   47.5
Universitetet i Oslo(UiO) Historie, bachelor   47.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Informatikk, datamaskinsystemer   47.5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Skogfag   47.5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Samfunnsøkonomi   47.5
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Ergoterapi   47.5
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Radiografi   47.5
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Ergoterapi   47.5
Universitetet i Oslo(UiO) Kulturhistorie   47.4
Universitetet i Oslo(UiO) Arkeologi   47.4
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Sykepleie, Porsgrunn, deltid   47.3
Universitetet i Bergen(UiB) Samfunnsøkonomi, bachelor   47.3
Universitetet i Bergen(UiB) Informasjonsvitenskap, bachelor   47.3
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Psykologi, årsstudium   47.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Historie, årsstudium   47.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Matteknologi   47.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, desentralisert, Meldal   47.3
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Utviklingsstudier, bachelor   47.3
Universitetet i Oslo(UiO) Spansk, årsstudium   47.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Filmvitenskap, årsstudium   47.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Tegnspråk og tolking   47.2
Universitetet i Oslo(UiO) Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor   47.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, data, Gjøvik   47.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Musikkteknologi   47.1
Høgskolen i Innlandet(HINN) Sykepleie, Kongsvinger   47.1
Universitetet i Stavanger(UiS) Matematikk   47.0
Universitetet i Agder(UiA) Idrett, bachelor   47.0
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Samfunnssikkerhet og miljø   47.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Biomarin innovasjon   47.0
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Tegnspråk og tolking   47.0
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) IT og informasjonssystemer, Horten, bachelor   46.9
Universitetet i Bergen(UiB) Politisk økonomi   46.9
Universitetet i Bergen(UiB) Pedagogikk, bachelor   46.9
Universitetet i Agder(UiA) Skolebibliotekkunnskap   46.9
Universitetet i Agder(UiA) Folkehelsearbeid   46.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Samfunnsøkonomi, bachelor   46.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Radiografi, Gjøvik   46.9
Høgskolen i Østfold(HiØ) Sykepleie   46.9
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Sykepleie, Horten   46.8
Universitetet i Stavanger(UiS) Barnehagelærer, deltid   46.8
Universitetet i Oslo(UiO) Elektronikk, informatikk og teknologi   46.8
Universitetet i Bergen(UiB) Samfunnsøkonomi, master   46.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, maskin, fleksibel   46.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ergoterapi, Trondheim   46.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Pedagogikk, bachelor   46.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Økonomi og ledelse, Gjøvik   46.8
Universitetet i Stavanger(UiS) Fjernsyns- og multimedieproduksjon   46.7
Universitetet i Agder(UiA) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn   46.7
Nord universitet(NORD) Naturforvaltning, årsstudium   46.7
Høgskolen i Innlandet(HINN) Sosialt arbeid   46.7
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Spesialpedagogikk    46.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, Ålesund   46.6
NLA Høgskolen(NLA) Idrett   46.6
Høgskolen i Innlandet(HINN) Beredskap og krisehåndtering   46.6
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Ingeniør, informatikk og automatisering   46.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Praktisk prosjektledelse   46.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, Gjøvik   46.5
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk   46.5
Universitetet i Agder(UiA) Kommunikasjon, medieproduksjon, bachelor   46.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk   46.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Logistikk   46.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, Valdres, deltid   46.4
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor   46.4
Universitetet i Oslo(UiO) Fysikk og astronomi   46.3
Universitetet i Agder(UiA) Biologi, årsstudium   46.3
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sykepleie, Haugesund, høst   46.3
Høgskolen i Innlandet(HINN) Pedagogikk, bachelor, deltid   46.3
VID vitenskapelige høgskole(VID) Sosialt arbeid, deltid   46.2
Universitetet i Agder(UiA) Biologi, bachelor   46.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Kjemi   46.1
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sosialt arbeid, Sogndal   46.1
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Ingeniør, data   46.1
Universitetet i Oslo(UiO) Kinesisk med Kina-studier   46.0
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Ledelse, innovasjon og marked   46.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn   46.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Shipping management   46.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Audiologi   46.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Medievitenskap, årsstudium   46.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sykepleie, Stord, høst   46.0
Høgskolen i Østfold(HiØ) Vernepleie   46.0
VID vitenskapelige høgskole(VID) Vernepleie   45.9
Universitetet i Stavanger(UiS) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk   45.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Medievitenskap, bachelor   45.9
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sykepleie, Førde, høst   45.9
Universitetet i Bergen(UiB) Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap   45.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, bygg, Ålesund   45.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sosiologi, bachelor   45.8
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Kjemi   45.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Vernepleie, Sogndal   45.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Faglærer i design, kunst og håndverk   45.8
Høgskolen i Innlandet(HINN) Vernepleie   45.8
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Visuell kommunikasjon   45.7
Universitetet i Agder(UiA) Pedagogikk, bachelor   45.7
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   45.7
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Bevegelsesvitenskap   45.7
NLA Høgskolen(NLA) Musikk   45.7
Høgskulen i Volda(HVO) Sosialt arbeid, sosionom   45.7
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Sykepleie   45.7
Universitetet i Bergen(UiB) Biologi   45.6
Universitetet i Agder(UiA) Statsvitenskap, bachelor   45.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) IT-drift og informasjonssikkerhet   45.6
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Matvitenskap og ernæring   45.6
Høgskolen i Innlandet(HINN) Sykepleie, Elverum   45.6
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Optometri   45.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Programmering [Spill | Applikasjoner]   45.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, data, Ålesund   45.5
Nord universitet(NORD) Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag   45.5
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   45.5
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Vernepleie   45.5
Universitetet i Stavanger(UiS) Journalistikk   45.4
Universitetet i Stavanger(UiS) Barnevern   45.4
Universitetet i Agder(UiA) Sosiologi    45.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Geografi, bachelor   45.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Filosofi   45.4
Nord universitet(NORD) Sykepleie, Namsos   45.4
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Jus   45.4
Høgskolen i Innlandet(HINN) Tannpleie   45.4
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Spesialpedagogikk   45.3
Universitetet i Stavanger(UiS) Økonomi og administrasjon   45.3
Universitetet i Agder(UiA) Utviklingsstudiet   45.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Europastudier med engelsk   45.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Webutvikling   45.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, desentralisert, Selbu   45.2
Høgskolen i Østfold(HiØ) Arbeids- og velferdsfag   45.2
Nord universitet(NORD) Human Resource Management (HRM), Bodø   45.1
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse   45.1
Universitetet i Stavanger(UiS) Sosiologi, årsstudium   45.0
Universitetet i Agder(UiA) Samfunnsfag   45.0
Universitetet i Agder(UiA) Økonomi og administrasjon, Grimstad   45.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Kunsthistorie, årsstudium   45.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Økonomi og ledelse, Ålesund   45.0
Nord universitet(NORD) Sykepleie, Mo i Rana   45.0
Nord universitet(NORD) Vernepleie   45.0
Nord universitet(NORD) Trafikklærer   45.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sykepleie, Førde, vår   45.0
Høgskolen i Østfold(HiØ) Informasjonssystemer   45.0
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Barnehagelærer   44.9
Universitetet i Oslo(UiO) Norrøne og keltiske studier   44.8
Universitetet i Oslo(UiO) Musikkvitenskap   44.8
Universitetet i Bergen(UiB) Geografi, bachelor   44.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Personlig trener   44.8
Høgskolen i Innlandet(HINN) Barnevern   44.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Arkeologi   44.7
Høgskulen i Volda(HVO) Barnehagelærer, deltid   44.7
Universitetet i Stavanger(UiS) Idrett/kroppsøving, årsstudium   44.6
Universitetet i Bergen(UiB) Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor   44.6
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Vernepleie   44.6
Nord universitet(NORD) Personlig trener   44.6
Nord universitet(NORD) Sosialt arbeid   44.6
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Idrett, Sogndal   44.6
Høgskolen i Østfold(HiØ) Informasjonsteknologi   44.6
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Spansk   44.5
Universitetet i Stavanger(UiS) Datavitenskap   44.5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Miljø og naturressurser   44.5
Nord universitet(NORD) Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø   44.5
Høgskolen i Østfold(HiØ) Norsk   44.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Sosialt arbeid, Alta   44.4
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ergoterapi, Gjøvik   44.4
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Ingeniør, bygg   44.4
Nord universitet(NORD) Barnevern   44.3
Høgskolen i Innlandet(HINN) Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi   44.3
VID vitenskapelige høgskole(VID) Ergoterapi   44.2
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Historie, Bø, årsstudium, nettbasert   44.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Teknologidesign og ledelse, bachelor   44.2
NLA Høgskolen(NLA) Pedagogikk, årsstudium   44.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Barnevern   44.2
Høgskolen i Innlandet(HINN) Barnehagelærer, samlingsbasert   44.1
Høgskolen i Innlandet(HINN) Spillteknologi og simulering   44.1
Universitetet i Oslo(UiO) Religionshistorie, bachelor   44.0
Universitetet i Agder(UiA) Markedsføring og ledelse   44.0
Universitetet i Agder(UiA) Økonomi og administrasjon, Kristiansand   44.0
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Arktisk friluftsliv, bachelor   44.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Tegnspråk og tolking   44.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, desentralisert, Hemne   44.0
NLA Høgskolen(NLA) Innovasjon og ledelse   44.0
Høgskolen i Innlandet(HINN) Animasjon og digital kunst   44.0
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Lektor, 8.-13. trinn, historie   43.9
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Økonomi og ledelse, Drammen   43.9
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Økonomi og administrasjon, Tromsø   43.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Tysk, årsstudium   43.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sosialantropologi, bachelor   43.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Barnehagelærer, Bergen   43.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Barnevern, deltid   43.8
Høgskolen i Innlandet(HINN) Organisasjon og ledelse, Rena, deltid   43.8
Høgskolen i Innlandet(HINN) Pedagogikk, årsstudium   43.8
Universitetet i Agder(UiA) Økonomi og administrasjon - siviløkonom   43.7
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Idrett, Tromsø, årsstudium   43.7
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Fornybar energi   43.7
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Barnehagelærer, Drammen   43.6
Universitetet i Stavanger(UiS) Statsvitenskap   43.6
Universitetet i Agder(UiA) Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår   43.6
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Ingeniør, elkraftsystemer   43.5
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Barnehagelærer, Notodden, deltid   43.4
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Anvendt fysikk og matematikk   43.4
Høgskulen i Volda(HVO) Sosialt arbeid, barnevernspedagog   43.4
Universitetet i Oslo(UiO) Spansk, bachelor   43.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag   43.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving   43.2
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Statsvitenskap   43.1
Universitetet i Stavanger(UiS) Engelsk   43.1
Universitetet i Oslo(UiO) Midtøsten-studier med persisk   43.1
Universitetet i Oslo(UiO) Russisk, bachelor   43.1
Nord universitet(NORD) Nordområdestudier, årsstudium   43.1
Nord universitet(NORD) Siviløkonom   43.1
Høgskulen i Volda(HVO) Friluftsliv, bachelor   43.1
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Økonomi og ledelse, Horten   43.0
Universitetet i Stavanger(UiS) Hotelledelse   43.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Filosofi, generell filosofi   43.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Sykepleie, desentralisert, Hitra   43.0
Dronning Mauds Minne Høgskolen(DMMH) Barnehagelærer, deltid   43.0
Universitetet i Agder(UiA) Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår   42.9
Universitetet i Agder(UiA) Utviklingsstudier   42.9
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Nautikk   42.9
Universitetet i Stavanger(UiS) Idrett/kroppsøving, bachelor   42.8
Nord universitet(NORD) Geografi, årsstudium   42.8
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Filmvitenskap, bachelor   42.7
NLA Høgskolen(NLA) Økonomi og administrasjon   42.7
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) IT   42.7
Universitetet i Stavanger(UiS) Barnehagelærer   42.6
Universitetet i Bergen(UiB) Sosiologi, bachelor   42.6
Universitetet i Agder(UiA) Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   42.6
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Ledelse   42.6
Nord universitet(NORD) Kommunal økonomi og ledelse   42.6
Universitetet i Agder(UiA) Reiselivsledelse   42.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Barnevern, Harstad   42.5
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Barnevern, Alta   42.5
Nord universitet(NORD) Økonomi, markedsføring og ledelse   42.5
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Idrett, ernæring og helse   42.4
Universitetet i Stavanger(UiS) Sosiologi, bachelor   42.4
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU) Økologi og naturforvaltning   42.4
Høgskolen i Innlandet(HINN) Music Business - Production   42.4
Dronning Mauds Minne Høgskolen(DMMH) Barnehagelærer, natur- og friluftsliv   42.4
Universitetet i Oslo(UiO) Matematikk og økonomi   42.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Økonomi og administrasjon, Ålesund   42.3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Markedsføring og ledelse   42.3
Nord universitet(NORD) Økonomi og ledelse, Steinkjer, bachelor   42.3
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk   42.3
Høgskolen i Østfold(HiØ) Kroppsøving og idrett   42.3
Universitetet i Bergen(UiB) Sammenliknende politikk, bachelor   42.2
Universitetet i Agder(UiA) Kunst og håndverk, årsstudium   42.2
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Friluftsliv, kultur- og naturveiledning   42.1
Universitetet i Stavanger(UiS) Historie, bachelor   42.0
Universitetet i Agder(UiA) Samfunnsplanlegging og kommunikasjon   42.0
Høgskolen i Innlandet(HINN) Bedriftsøkonomi, Hamar   42.0
Høgskolen i Innlandet(HINN) Pedagogikk, bachelor   42.0
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Barnehagelærer, Porsgrunn   41.9
Universitetet i Agder(UiA) Barnehagelærer, Kristiansand   41.9
Universitetet i Agder(UiA) Barnehagelærer, Grimstad   41.9
Nord universitet(NORD) Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor   41.9
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Idrett, fysisk aktivitet og helse   41.9
Universitetet i Bergen(UiB) Medievitenskap, bachelor   41.8
Nord universitet(NORD) Regnskap   41.8
Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)(OsloMet) Ingeniør, bioteknologi og kjemi   41.7
Dronning Mauds Minne Høgskolen(DMMH) Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk   41.7
Universitetet i Oslo(UiO) Italiensk, bachelor   41.6
Nord universitet(NORD) Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor   41.5
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) IT og informasjonssystemer, Bø, bachelor   41.3
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Forretningsjus og økonomi   41.3
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Barnehagelærer, Notodden   41.3
Universitetet i Stavanger(UiS) Grunnskolelærer, 1.-7. trinn   41.3
Nord universitet(NORD) Husdyrvelferd   41.3
Universitetet i Bergen(UiB) Informatikk-matematikk-økonomi   41.2
Høgskulen i Volda(HVO) Matkultur og helse   41.2
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Marin logistikk og økonomi   41.2
Universitetet i Bergen(UiB) Arkeologi   41.0
Universitetet i Agder(UiA) Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor   41.0
Universitetet i Agder(UiA) Multimedieteknologi og -design   41.0
Høgskolen i Østfold(HiØ) Informatikk: design og utvikling av IT-systemer   41.0
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) IT og informasjonssystemer, Ringerike, bachelor   40.9
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Idrett, Tromsø, bachelor   40.9
Høgskolen i Innlandet(HINN) Idrett, Lillehammer   40.9
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Engelsk, bachelor   40.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE   40.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk   40.8
Høgskolen i Østfold(HiØ) Barnehagelærer, deltid   40.8
Høgskolen i Innlandet(HINN) Engelsk   40.8
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Sosiologi, bachelor   40.7
Universitetet i Agder(UiA) Statsvitenskap, årsstudium   40.7
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk   40.7
Høgskolen i Østfold(HiØ) Digitale medier og design   40.7
Nord universitet(NORD) Barnehagelærer, Bodø, nettbasert   40.6
Nord universitet(NORD) Naturforvaltning, bachelor   40.6
Universitetet i Oslo(UiO) Estetiske studier   40.5
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Økonomi, ledelse og bærekraft   40.5
Nord universitet(NORD) Eiendomsmegling   40.5
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Jus   40.5
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Naturfag   40.4
Nord universitet(NORD) Internasjonale relasjoner, årsstudium   40.4
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Informasjonsteknologi, Førde   40.4
Høgskolen i Østfold(HiØ) Ingeniør, bygg   40.4
Høgskolen i Østfold(HiØ) Barnehagelærer   40.4
Nord universitet(NORD) Digital økonomi og organisasjon   40.3
Nord universitet(NORD) Idrett, Bodø, årsstudium   40.3
Universitetet i Oslo(UiO) Tysk, bachelor   40.2
UiT Norges arktiske universitet(UiT) Arktisk friluftsliv, årsstudium   40.2
Nord universitet(NORD) Biologi   40.2
Høgskolen i Innlandet(HINN) Mat, ernæring og helse   40.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Matematiske fag, årsstudium   40.1
Universitetet i Oslo(UiO) Religion og samfunn   40.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Historie, bachelor   40.0
Nord universitet(NORD) Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana   40.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Ungdomssosiologi   40.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Idrett og kroppsøving   39.9
Høgskolen i Innlandet(HINN) Barnehagelærer   39.9
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Skipsfart og logistikk   39.8
Universitetet i Bergen(UiB) Sosialantropologi, bachelor   39.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag   39.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Barnehagelærer, Stord   39.8
Universitetet i Oslo(UiO) Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk   39.7
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Bedriftsøkonomi   39.7
Høgskolen i Innlandet(HINN) Økonomi og administrasjon, Lillehammer, bachelor   39.7
Nord universitet(NORD) Regnskap    39.6
Nord universitet(NORD) Barnehagelærer, Bodø   39.6
Høgskolen i Innlandet(HINN) Sport Management   39.5
Høgskulen i Volda(HVO) Idrett og kroppsøving, årsstudium   39.4
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Natur- og opplevelsesbasert reiseliv   39.3
Universitetet i Agder(UiA) Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium   39.2
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Arkiv- og samlingsforvaltning   39.2
Nord universitet(NORD) Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert   39.2
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Jus og administrasjon   39.2
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Logistikk og Supply Chain Management   39.2
Universitetet i Oslo(UiO) Fransk, bachelor   39.0
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Allmenn litteraturvitenskap, bachelor   39.0
Dronning Mauds Minne Høgskolen(DMMH) Barnehagelærer   39.0
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Idrettsvitenskap   38.9
Dronning Mauds Minne Høgskolen(DMMH) Barnehagelærer, flerkulturell forståelse   38.9
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Barnehagelærer, Horten   38.8
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Sosiologi, årsstudium   38.8
Universitetet i Stavanger(UiS) Historie, årsstudium   38.8
Nord universitet(NORD) Idrettsvitenskap   38.8
Høgskulen i Volda(HVO) Barnehagelærer   38.8
Universitetet i Stavanger(UiS) Reiselivsledelse   38.6
Universitetet i Stavanger(UiS) Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk   38.5
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Økonomi og administrasjon, Sogndal   38.5
Universitetet i Stavanger(UiS) Engelsk språk og litteratur   38.4
Nord universitet(NORD) Internasjonal markedsføring   38.4
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Sosiologi - ungdomssosiologi   38.4
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Idrett og adventure   38.4
Ansgar Teologiske Høgskole(ATH) Musikkteknologi   38.4
Nord universitet(NORD) Engelsk, Levanger, årsstudium   38.1
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Idéhistorie   38.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Økonomi og jus   38.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Eiendomsmegling   38.0
Høgskulen i Volda(HVO) Media, IKT og design - mediedesign   38.0
Høgskolen i Innlandet(HINN) Organisasjon og ledelse, Lillehammer   37.9
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Nautikk   37.8
Nord universitet(NORD) Human Resource Management (HRM), Levanger   37.8
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Barnehagelærer, Sogndal   37.8
Høgskulen i Volda(HVO) Journalistikk, spesialisering avis/nett   37.8
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Økonomi og administrasjon   37.8
Universitetet i Stavanger(UiS) Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign   37.7
Universitetet i Agder(UiA) Engelsk, årsstudium   37.6
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk   37.6
Høgskolen i Østfold(HiØ) Økonomi og administrasjon   37.6
Ansgar Teologiske Høgskole(ATH) Kultur- og samfunnspsykologi   37.6
Høgskolen i Østfold(HiØ) Innovasjon og prosjektledelse   37.5
Nord universitet(NORD) Barnehagelærer, Nesna   37.3
Nord universitet(NORD) Internasjonale relasjoner, bachelor   37.3
Nord universitet(NORD) Natur- og kulturminneoppsyn   37.3
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) IT og informasjonssystemer, Bø, årsstudium   37.2
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Eiendomsmegling   37.1
Universitetet i Bergen(UiB) Digital kultur   37.1
Universitetet i Agder(UiA) Kunst og håndverk, bachelor   37.1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) Drama og teater, bachelor   37.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Idrett, Stord   37.0
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk(HiM) Sport Management   37.0
Universitetet i Bergen(UiB) Europastudier   36.9
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse   36.9
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Barnehagelærer, Horten, deltid   36.8
Nord universitet(NORD) Barnehagelærer, Levanger   36.8
Høgskulen i Volda(HVO) Media, IKT og design - medieproduksjon   36.8
Høgskolen i Østfold(HiØ) Bedriftsøkonomi   36.7
Nord universitet(NORD) Sosiologi og samfunnsanalyse, Steinkjer   36.6
Nord universitet(NORD) Idrett, Levanger, årsstudium   36.6
Universitetet i Agder(UiA) Oversetting og interkulturell komm., engelsk   36.1
Universitetet i Agder(UiA) Litteratur, film og teater, bachelor   36.0
NLA Høgskolen(NLA) Barnehagelærer   36.0
Nord universitet(NORD) Sosiologi, Bodø   35.9
Universitetet i Agder(UiA) Musikk   35.6
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Barnehagelærer, barns utvikling, lek og læring   35.3
Høgskolen i Østfold(HiØ) Regnskap og revisjon   35.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Økonomi og administrasjon, Haugesund, deltid   35.1
Høgskulen i Volda(HVO) Idrett og kroppsøving, bachelor   35.1
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Innovasjon og entreprenørskap   35.0
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet   34.7
Nord universitet(NORD) Husdyrfag, velferd og produksjon   34.4
Nord universitet(NORD) Sosiologi, Steinkjer   34.3
Høgskulen i Volda(HVO) Engelsk   34.2
Høgskulen på Vestlandet(HVL) Reiselivsledelse   34.0
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Idrett   33.7
NLA Høgskolen(NLA) Pedagogikk, bachelor   33.4
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Språk og litteratur, Horten   32.8
Universitetet i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge)(HSN) Økonomi og ledelse, Ringerike   32.0

 

Kjelde: Samordna opptak

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed