Desse professorane vil inn i universitetsstyret

Publisert:21. april 2017Oppdatert:27. april 2017, 10:10
Frå venstre: Kjersti Fløttum, Per Einar Binder, Jan Magnus Bjordal, Nina Langeland, Petter Bjørstad, Alf Erling Risa, Inga Berre og Tor Eldevik. Foto: UiB/Magne Velle

Les kva kandidatane frå dei vitskapeleg tilsette vil jobba for om dei blir valde inn i Universitetsstyret.

Denne våren blir det utskifting av medlemmar i UiB sitt øvste demokratiske organ. Det skal veljast nye medlemmar for dei fire neste åra.

Det skal veljast to medlemmer og fire varamedlemmer av og blant gruppe A - representantar i vitskapelege stillingar. Her får du ein nærare presentasjon av dei åtte kandidatane frå den gruppa.

På Høyden vil komma tilbake med ein nærare presentasjon av kandidatane i dei to andre gruppene om kort tid.

Valet skjer frå 8. til 15. mai. 

Alf Erling Risa

Bakgrunn:
Professor ved Institutt for økonomi. Cand. Polit. Hovudfag i samfunnsøkonom i, mellomfag i historie og engelsk. Dr. philos. i samfunnsøkonomi. Dekan i to periodar på SV-fakultetet i tida for ny studiestruktur («kvalitetsreform»), ny universitetslov og mange endringar. Vel ti år som eksternfinansiert universitetstilsett, og nær ti år som programstyreleiar i NFR programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Styreleiar i Uni Research AS i fire år. Leiar av to utval (einstemmige) som greia ut finansierings- og inntektsfordelingssystemet ved UiB. («Risa I» og  «Risa II».)

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Vi har ei stor løyving frå Kunnskapsdepartementet som inkluderer ei grunnbevilgning som kan brukast til å ta vare på breidda av den akademiske aktiviteten ved UiB, både disiplinar og tematikkar. Ekstern finansiering er viktig for tematisk og fagleg spissing. Slik spissing bør støtta opp om universitetets breie samfunnsoppdrag. UiB bør generelt ha ambisjonar om å levera forsking og utdanning på høgt internasjonalt nivå i heile breidda av aktiviteten. På nokre område bør vi nå internasjonalt toppnivå. Også for dette siste målet er ekstern finansiering viktig.

God rekruttering er det viktigaste elementet som må på plass for å realisera mål om høg kvalitet. Ein forskjell på Bergen, Oslo og Trondheim er at dei to sistnemnde har ein sterkare  instituttsektor i universitetets omland. Eg støttar arbeidet for å etablera ein tydeligare og sterkare instituttsektor på (sør) vestlandet, ikkje minst fordi eg trur at dette kan hjelpa UiB til å gjennomføra ein god rekrutteringsstrategi.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Utviklinga i mange europeiske akademiske institusjonar gir oss muligheiter, men også grunn til ettertanke. Universiteta også i Noreg kan også komma under trykk. Eg har erfaring og kompetanse som kan gi ein sterk akademisk stemme i styret.

Inga Berre                       

– Jeg er 38 år og professor ved Matematisk institutt, der jeg har vært fast ansatt de siste 10 årene. Jeg er engasjert i universitets- og forskningspolitikk, og har bred erfaring fra internasjonale, nasjonale og lokale verv, for eksempel som styringsgruppemedlem for ulike forskningsstrategiske plattformer i EU, medlem i styret for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet, leder for likestillingskomiteen ved UiB og medlem i fakultetsstyret ved Mat.-Nat. Faglig er mine hovedinteresser matematisk modellering og numeriske metoder, særlig for å forstå prosesser i undergrunnen ved utvinning av geotermisk energi. Jeg leder to Forskningsrådsprosjekter innen dette temaet, og jeg er også arbeidspakkeleder i et Toppforskprosjekt.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Ressursene våre på universitetet eksisterer i kraft av oss som er ansatt her, hvordan vi jobber sammen og hvordan vi samhandler med omgivelsene rundt oss. Jeg vil arbeide for at vi blir enda bedre til å bygge sterke forsknings- og undervisningsmiljøer - og til rekruttering og karriereutvikling. Gjennom god veiledning og støtte på PhD- og postdoktornivå, oppfølging av nyansatte i faste stillinger og utvikling av dyktige forskningsledere kan vi løfte virksomheten vår. Å forme det nye selskapet som etter planen skal favne instituttselskapene våre blir også en viktig sak i neste periode, både for oss og regionen. Det vil jeg se fram til å arbeide med.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Erfaring fra internasjonalt og nasjonalt faglig-administrativt arbeid, i kombinasjon med aktiv forsknings, undervisning og formidling, gir meg en systemforståelse som er vesentlig for kompetansen i universitetsstyret. Jeg er veldig glad i Universitetet i Bergen som arbeidsplass og lar meg fascinere av alt som foregår her. Universitetet som institusjon er også viktigere enn noensinne, som ansvarlig for fri og uavhengig forskning og for å utdanne kandidater som skal bidra i en verden preget av store globale utfordringer. Dette gir meg sterk motivasjon, og jeg kan love engasjert arbeid for å fremme og styrke Universitetet i Bergen!

Per Einar Binder 

– Jeg er professor i klinisk psykologi. Dessuten har jeg vært instituttleder fra 2010 og avslutter åremålet mitt nå til sommeren. Som instituttleder har jeg fått følge endringene på universitetet på nært hold. Jeg er kritisk til hva som skjer når kvantitative indikatorer for måloppnåelse blir for viktige og faget kommer i bakgrunnen. Som forsker, forfatter, underviser og kliniker er jeg opptatt av involvering og medvirkning, og dialogiske og verdiforankrede praksiser. Jeg bruker innfallsvinkler fra både humaniora og naturvitenskap i min tilnærming til psykologifaget. Selv om jeg har mitt tyngdepunkt i kvalitativ forskning er jeg en metodisk pluralist.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Universitetet må videreutvikle kritisk og langsiktig tenkning i forskning og utdanning. Vi skal utvikle nye samarbeidsformer og samtidig ha solid forankring i våre fag. Bredde fremmer nyskaping. Vi må ha selvstendighet til å definere oss selv på nytt i møte med de store utfordringene, både globalt og lokalt. Dette drives ikke frem av ønsket om å «være best», men av det indre drivet etter å søke sannhet og å bidra til en bedre verden. Jeg tror målene nås best gjennom medbestemmelse og involvering av ansatte i viktige diskusjoner og beslutninger. Jeg er kritisk til en bedriftsmodell med ensidig vekt på standardiserte målemekanismer for effektivitet og kvalitet. Dette er også viktig når vi tenker karriereløp for unge forskere.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Jeg anser ansattes vilje og evne til selvstendig, sannhetssøkende og kritisk tenkning som en av universitets viktigste ressurser. Jeg er engasjert i bredden av hva som skjer på universitetet. Som en kollega for noen år siden sa det da hun ville ha meg med ut av Harvard Book Store: «Jeg tror du interesserer deg for absolutt alt». Jeg vil arbeide for at universitetet skal drives i tråd med sine grunnverdier, og være selvstendig og mangfoldig. Jeg er talsmann for at vi ikke bare skal la oss lede av samfunnsutviklingen, men også ha vilje til å være et korrektiv til den.

Nina Langeland 

Bakgrunn: PhD i molekylærbiologi UiB, nåværende forskningsfelt har gjennom de siste 15 år vært antibiotikaresistens og infeksjoner i fattige land og særlig i Øst-Afrika. Dekan ved MOF fram til høsten 2017 og etter dette vil hovedoppgavene i det daglige igjen være rettet mot eget forskningsfelt.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Vi må verne UiBs grunnforskning og den akademiske friheten til våre vitenskapelig ansatte. De er vår viktigste ressurs. Det er viktig både å premiere de aller beste og samtidig å ta vare på ansatte som ikke når helt opp i konkurransen om eksternfinansiering.

Vi må arbeide for god forskningsinfrastruktur til alle fagmiljø. Dette inkluderer både vitenskapelig utstyr, vitenskapelige samlinger og gode bygg. Klyngetenkningen må legge til rette for undervisning og forskning på tvers av fakultet uten å splitte opp kjernemiljøene våre.

Gode undervisere bør stimuleres og premieres. Undervisning må synliggjøres og verdsettes.

Kjersti Fløttum

– Professor i fransk språkvitenskap, brede forskningsinteresser utover egen disiplin. Har ledet flere større tverr-faglige/-fakultære internasjonale prosjekter, arbeider nå med problemstillinger knyttet til språkbruk/kommunikasjon innen klima- og energidebatten.  Opptatt av å engasjere studentene med i forskning, og å formidle til det allmenne publikum.

 Innsats for kvalitet i forskerutdanning, ledelse av Forskerskolen i språkvitenskap, initiativtaker til Bergen Summer Research School (samarbeid UiB, Uni Research, HVL, NHH, CMI). Engasjement for faglig velfundert internasjonalisering. Medlem av Det Norske Vitenskaps-Akademi, flere verv i Forskningsrådet, internasjonale evalueringspaneler, styreverv ved NTNU, UNIFOB (nå Uni Research), medlem ressursgruppe Bergen Næringsråd. Verv ved UiB: instituttstyrer, viserektor, medlem av universitetsstyret.   

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Generelt bidra til at UiB når sine ambisjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt,  at vår institusjon får en fremtredende plass og tydelig profil i landskapet for høyere utdanning og forskning. Oppfølging av UiBs strategi og evaluering av denne.
 Noen viktige saker:

  • Reduksjon av midlertidighet
  • Utvikling av digital kompetanse
  • Anerkjennelse av undervisning som like viktig som forskning
  • Karriereutvikling generelt, for yngre forskere og kvinner i vitenskapelige stillinger spesielt
  • Nytt forskningsselskap på Sør- og Vestlandet
  • For universitetsstyret er det også viktig å være forberedt på nye utfordringer som kan dukke opp i løpet av neste fireårsperiode.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Jeg mener å inneha en bred erfaring og et sterkt engasjement i aktuelle samfunnsspørsmål som er gunstig for å kunne bidra til en fremtidsrettet universitetspolitikk. I universitetsstyret er det viktig å ha kjennskap til UiBs mangfold og hvordan hele fagbredden bidrar til samfunnets omfattende kunnskapsbehov. Gjennom min forskning har jeg vært aktiv i flere miljøer, gjennom tidligere verv og som medlem av universitetsstyret i inneværende periode har jeg fått god innsikt i UiB som institusjon, i de varierte fagmiljøene som preger hele byen. Min oppmerksomhet er rettet mot viktigheten av gode interne arbeidsforhold som bidrar til å løse universitetets oppgaver.

Petter Bjørstad

– Jeg er professor i informatikk og har vært med å bygge dette instituttet nesten helt fra begynnelsen. Instituttet kjennetegnes nå av et godt faglig fellesskap, internasjonalt ledende forskere, studentene våre skryter av et godt studiemiljø. Tiden som instituttleder har gitt meg innblikk i ulike problemstillinger, felt hvor UiB er gode og områder der vi kan og bør bli bedre. Jeg har også jobbet i ti år i Uni Research, en nyttig erfaring. Jeg har veiledet mer enn ti unge forskere frem til disputas og doktorgrad. Min forskning har dreid seg om metoder for å utføre store beregninger effektivt. Jeg mener det er mange fag der simuleringer og bedre bruk av beregninger kan integreres tettere med vår tradisjonelle undervisning.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

UiB har gjort noen viktige og riktige valg i den perioden med strukturendringer som nå ligger bak oss. Vi har valgt å forbli et breddeuniversitet, der kvalitet i forskning skal gi grunnlag for kvalitet i utdanning. Vi må ha ambisjoner om å konkurrere godt med UiO som har samme ambisjon. Grunnleggende, disiplinbasert forskning må være en bærebjelke på tvers av alle fakulteter.

Det er bra at vi har fått et fakultet for Kunst, Musikk og Design.Vi må arbeide for en endret finansieringsmodell som stimulerer til arbeidsdeling og sunn konkurranse, dagens modell kan føre til 11 ganske like universiteter, der ingen blir særlig synlig utenfor Norge. UiB skal bli et svært attraktivt studiested, vi må konkurrere godt om de beste studentene i landet.

UiB skal være et av Norges aller fremste universiteter, godt kjent langt utenfor landets grenser.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Jeg har dokumentert erfaring med hvordan man bygger gode fagmiljø. Jeg har vært med å utvikle Bergens forskningsstiftelse i mer enn ti år, denne stiftelsen gir (takket være Trond Mohn!) UiB et stort fortrinn som vi må utnytte enda bedre. Jeg er opptatt av en mer fortutsigbar karriereutvikling for unge forskere, dette er særlig viktig for unge kvinner. UiBs ledelse trenger impulser og konstruktiv kritikk som et aktivt styre skal gi. Styret må bestå av selvstendige mennesker med bred erfaring og stor personlig integritet som har ett felles siktemål - UiBs beste. Jeg er et slikt menneske.

Jan Magnus Bjordal

– Jeg er professor i fysioterapi siden 2007, og for tiden studieleder i klinisk masterprogram i manuell terapi og forskningsgruppeleder i fysioterapi. Jeg var viserektor for forskning ved Høgskolen i Bergen 2011-2013.

 – Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

  • UiB bør ha en tydelig ambisjon å være den ledende kunnskapsinstitusjonen både regionalt og nasjonalt.
  • Forutsigbarheten for unge forskeres karriere må økes, jeg vil arbeide for å få ned midlertidigheten og for å tilby bedre støtte til karriereutvikling.
  • Jeg mener at styrking av UiB sine internasjonale relasjoner til sterke forskningsmiljø utenlands vil understreke UiB sin posisjon som en ambisiøs akademisk institusjon.
  • Bergensregionen er Norges ledende eksportør av populærmusikk og har derved særlig gode forutsetning for å etablere forskning og høyere utdanning innen populærmusikk og relaterte fagområder. Jeg vil arbeide for at UiB tar lederskap i å utvikle dette sammen med relevante fagmiljø i regionen.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Fordi jeg er opptatt av å utnytte mer av potensialet i tverrfaglige og tverrfakultære samarbeid og har tidligere vist god gjennomføringskraft i realisering av ambisjoner. 

Tor Eldevik

– Jeg er professor i oseanografi ved Geofysisk institutt, og forskningsleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning  Jeg er en engasjert forsker og samvittighetsfull underviser og veileder – jeg kjemper daglig med ”umulige” reviewere og med å få det til å gå et lys opp for studentene i auditoriet; jeg jobber mer enn jeg bør og får gjort mindre enn jeg skal. Jeg har to aktive jenter på 8 og 11 år, en kone i tilsvarende jobb, og et hus som tidvis står fullstendig på hodet. Jeg tror kombinasjonen av ”hverdagsrealisme” og ektefølt entusiasme er en god ballast å ha med seg inn i UiBs styre sammen med min erfaring fra faglig ledelse og institusjonelt samarbeid gjennom Bjerknessenteret.

Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

At UiB trer mye tydeligere fram i egen by og i en verden i endring. ”Å leve er nødvendig, men neppe nok”. I dette ligger mye av et universitets berettigelse og mye av UiBs arv. Georg Johannesen – og sitatet – har prisverdig nok fått sin plass bak Studentsenteret, men hvorfor stoppe der? For meg er det åpenbare målet på vellykket satsing – strategisk eller annen – hvorvidt UiB etablerer seg som Norges foretrukne studiested. Det finnes ingen bedre eller mer varig investering i framtidig eksistensgrunnlag enn kompetente og engasjerte tidligere studenter som anbefaler UiB for sine barn, elever, kolleger og omgangskrets.

(Foto: Magne Velle, met.no)

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Fordi jeg ønsker aktivt være med å forme UiB til å bli Norges mest attraktive universitet. Et by-universitet plassert midt i det samfunnet, kulturen og naturen vi forsker på og underviser om, har de beste forutsetninger for å lykkes. I styresammenheng er jeg tydelig på egne standpunkt og spør når noe er uklart. Jeg ønsker bidra til at styret gjør det styret kan for å sikre at samfunn og beslutningstagere vet å sette pris på og benytte seg av UiBs forskning og uteksaminerte studenter. Men først og fremst må folk stemme; ved hvert valg stemmer vi også over universitetsdemokratiets berettigelse.

Kandidatar til gruppe C

På Høyden vil komma tilbake med ein nærare presentasjon av kandidatane i gruppe C (teknisk og administrativt tilsette) og B (mellombels vitskapeleg tilsette). I dei gruppene skal det veljast eitt medlem og tre varamedlemmar. Kandidatane i gruppe C er:

Randi Heimvik
Toril Ivarsøy
Kristin Kalvik
Christian Aadland Matre
Jørgen Melve
Frode Randal
Halala Sdik Saed
Jorunn Skei
Hege Aarethun

I gruppe B var det ikkje kome inn nok forslag til kandidatar då fristen gjekk ut før påske, og vart forlenga til fredag 21. april. Desse forslaga på kandidatar har no kome inn: 

Pål Fjeldvig Antonsen
Synnøve Fluge
Martin Møller Greve
Erik Andreas Hanson

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed