Savner likestilling i den nye strategien

Publisert:17. november 2015Oppdatert:17. november 2015, 09:27
Universitetsstyret vedtok UiBs nye strtegi i sitt forrige møte. Men ordet "likestilling" er ikke nevnt i strategien. "Mangfold" forekommer fire ganger, "respekt" en gang. Arkivfoto: Tor H. Monsen

I utkastet var likestillingsbegrepet med. Men når strategien ble vedtatt i universitetsstyret, var begrepet borte. Skuffende, synes likestillingskomiteen.

Hanne Marie Johansen leder likestillingkomiteen. Hun er skuffet over at likestillingsbegrepet ikke er med i UiBs nye strategi. Foto: Hilde Kristin Strand
Likestilling er ikke det samme som kjønnsbalanse, sier professor Dag Øistein Endsjø. Arkivfoto: Åse Johanne Roti Dahl

– Vi hadde ventet at likestillingen skulle holdes oppe også i den nye strategien, slik utkastet ga signal om.

Det sier Hanne Marie Johansen. Hun er førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning og leder likestillingskomiteen.

I et leserinnlegg formet som et åpent brev til rektor, skriver komiteen om at de kritiserte at likestilling ikke var med i det første utkastet til strategi, men at det kom inn etter at de og flere andre påpekte det. Men da den endelige strategien ble vedtatt i universitetsstyret i slutten av oktober, står det ikke et ord om likestilling. Likestilling var heller ikke tema i møtet. «Begrepet mangfold er løftet fram i et par sammenhenger, men det veier ikke opp for tausheten knyttet til likestilling, kjønn og diskrimineringsvern», skriver komiteet i brevet.

Utvidet begrep
– En nedtur, sier Johansen om at likestillingsbegrepet mangler.

UiB har en egen handlingsplan for likestilling. Den går ut i år. Johansen sier at hun har fått beskjed om at det skal komme på plass en ny handlingsplan.

– Det gjør at vi har ekstra høye forventninger til den. Den gjeldende handlingsplanen er tydelig forankret i universitetets strategi.

Komitelederen sier at UiB ikke er i mål når det gjelder likestilling mellom kjønnene. Hun peker på få kvinnelige forskningsledere og for få kvinner i faste mellomstillinger og på professornivå.

– Det er også et problem at det er skjev kjønnsbalanse i rekrutteringsgrunnlaget og i opptakene til profesjonsstudiene. Det er en sak som studentene har satt søkelys på, sier Johansen.

Men likestilling handler om mer enn kjønn. UiB benytter det utvidete likestillingsbegrepet. I handlingsplanen vises det til at likestillingskomiteens formål er å fremme reell likestilling uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn, politisk syn, organisasjonstilknytning, seksuell orientering, funksjonsevne, alder og andre forhold.

– Nå har eiendomsavdelingen blant annet gått gjennom alle UiBs bygg med tanke på universell utforming. Å legge til rette for alle grupper er en viktig del av likestillingen. Vi ønsker en mangfoldig arbeidsstokk, sier Johansen.

Absolutt balanse?
– Er dere skuffet over at begrepet likestilling ikke er tatt med i strategien?

– Det er vi. Det var uventet. Likestilling skal trumfe det meste, og det er veldig vanskelig å forstå at UiB ikke har funnet plass til det i strategien, sier Johansen.

– UiB har vært ledende i å sette i gang tiltak for generell likestilling. Jeg håper det blir videreført, sier Dag Øistein Endsjø.

Han er professor i religionsvitenskap og også vara til likestillingskomiteen. Han har tidligere påpekt at det ikke var likestilling, men kjønnsbalanse som tidligere var UiBs mål, og er derfor glad over at dette nå har endret seg.

– Absolutt balanse er jo ikke alltid det samme som likestilling, sier Endsjø nå.

– Likestilling handler om at alle skal ha de samme rettighetene og mulighetene, og det handler om den enkelte sine evner. Men kjønnsbalansen innen en spesiell stillingsgruppe må alltid sees i sammenheng med kjønnsbalansen i gruppen av kvalifiserte, sier professoren, og illustrerer det med at det for eksempel er flere mannlige enn kvinnelige professorer.

– At det ikke er noen absolutt kjønnsbalanse blant professorer i dag kan ikke sees uavhengig av at snittalderen er over 56 år og at andelen kvinnelige doktorander for eksempel i 1990 var 17 prosent, mens den så sent som i 2005 fremdeles ikke var mer enn 40.

Respekt og mangfold
– I strategien har vi valgt begrepene «respekt» og «mangfold». Det mener vi er helt i tråd med det utvidede likestillingsbegrepet, sier prorektor Anne Lise Fimreite.

Hun sier at styret bevisst har valgt å korte ned delen om tilretteleggende aktivitet i strategidokumentet, men at dette blir løftet i ulike handlings- og tiltaksplaner fremover – også for likestilling. Universitetsstyret har møte neste uke, og skal da behandle en sak der også UiBs handlingsplan for likestilling inngår.

– Å ha en slik handlingsplan er lovpålagt. Men vi har nå valgt å ha en rullerende plan, det vil si at det til en hver tid er en gjeldende plan for likestilling, selv om den vi har nå gjelder ut 2015, sier Fimreite.

Hun skal selv lede gruppen som skal arbeide med ny handlingsplan. Viserektor Anne Christine Johannesen skal også være med i gruppen. Fimreite understreker at likestilling er mer enn likestilling mellom kjønn.

– Det handler blant annet også om etnisitet og funksjonsdyktighet. Blant annet er tilgjengelighet til byggene våre for alle veldig viktig. Vi selger nå en del bygg som rett og slett er for vanskelige å få gjort universelt utformet, sier Fimreite.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed