A – med minus i parentes

Publisert:12. januar 2015Oppdatert:12. januar 2015, 11:25
Trond Mohn, Stener Kvinsland og daglig leder Kåre Rommetveit i BFS i forbindelse med oppstart av pet-/CT-skanneren for dyr, som var en gave fra Trond Mohn. Foto: Dag Hellesund

Stjernen som viser vei for Bergens forskningsstiftelse, henger over Stockholm. UiB kan bedre sine odds for å fostre en fremtidig Nobel-kandidat, om universitetet blir flinkere til å utnytte mulighetene som ligger i Mohn-fondet. Det mener en komité som har evaluert det som karakteriseres som et unik konkurransefortrinn for UiB.

Men UiB bør selv evaluere om fagmiljøene er flinke nok til å utnytte muntlighetene som ligger i den årlige avkastningen av milliardene.

Tidenes julegave
– Vi deler ut avkastningen hvert år, og en milliard ekstra gir helt nye muligheter. Vi vil fortsette med rekrutteringstiltakene, og justere andre aktiviteter etter rådene fra evalueringen av BFS som vi nylig har gjennomført.

Det sa forretningsfører for BFS, Kåre Rommetveit, da nyheten om milliardgaven fra Mohn-familien ble offentliggjort

Bergens forskningsstiftelse har til og med 2014 delt ut 432 millioner kroner – 367 millioner kroner har gått til forskning ved UiB, viser ferske tall fra BFS.

Kapitalen utgjør nå svimlende 2,4 milliarder kroner. BFS er det klart største i sitt slag her i landet, og begynner å ligne på noen av de store, private forskningsfondene i andre land med fremragende universiteter. BFS er også forretningsfører for nesten én milliard i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

– Mulighetene som ligger i stiftelsen, er unik i Norge og i Norden. Ordningene utgjør et betydelig konkurransefortrinn for UiB. Vi har ikke gitt karakterer i evalueringen. Men etter min personlige oppfatning, fortjener ordningen en <<A >>, med minus i parentes. Det er ikke tvil om at de to programmene har brei og unison støtte blant partene. Så er det alltid noe å pirke i. Programmene kan bli enda bedre på rekrutteringsprosessene, særlig i å tiltrekke seg søkere internasjonalt, sier Odd Søreide, dr.med. og tidligere professor ved UiB. Han har ledet komiteen som har evaluert BFS.

Nytt år – nye muligheter
Rektoratet er i innspurten i strategiarbeidet, og skal snart velge hvilke tre (eller fire) satsingsområder som UiB skal prioritere. Her kan BFS’ programmer hjelpe på satsingen, skriver evalueringskomiteen.

Det betyr at mer til noen, ikke nødvendigvis betyr mindre til andre. Det står ikke på pengene, men snarere på bevisstheten rundt programmene. Universitetet er ikke flinke nok til å utnytte programmene. Mange av søknadene kommer fra MN-fakultetet og MOF, mens HF og SV trenger å bli flinkere. Og forklaringen på dette finnes på fakultetene og på instituttene, mer enn i innretningen av programmene, mener komiteen.

Ber UiB evaluere egen innsats
Komiteen er noe overrasket over å oppdage at mange av kandidatene søkte på eget initiativ, og at det var relativt få som ble oppfordret til å søke av sine ledere. Det ligger et uutløst potensial i å gjøre fondet bedre kjent for eksterne og utenlandske talenter.

UiB bør på sin side gjennomføre en evaluering selv.

– Vi kan strengt talt ikke anbefale UiB å gjøre noe som helst, siden universitetet ikke er oppdragsgiver. Men det er en forsiktig antydning om at UiB på bakgrunn av vår evaluering selv bør vurdere samarbeidet ut fra sin synsvinkel. Det handler om å utnytte det fantastiske potensialet som ligger i Bergens forskningsstiftelse, sier komiteleder Odd Søreide. Han har vært professor innen kirurgi ved UiB, og overlege både ved Haukeland og Rikshospitalet.  

Noen av kandidatene har forlatt UiB. Det kan være å forvente i et globalt marked for talentfulle forskere. Men, påpeker rapporten, det kan også bety at forholdene ved UiB ikke ble slik som forespeilet.

Noen forlater UiB
Komiteen har vurdert kvalitetene på individuelt og på institusjonelt nivå for det treårige programmet for særlig dyktige, yngre forskere, og det fireårige programmet for å fostre fremtidens forskningsledere.  Den økonomiske rammen for et treårig prosjekt er normalt 1,1 millioner kroner i året. UiB og Helse Bergen dekker de indirekte kostnadene i prosjektet utover dette. Et fireårig prosjekt finansieres med mellom to og fire millioner kroner, delt fifty-fifty mellom stiftelsen og institusjonen.

Foruten Søreide, har dr. med. Erlend Smeland, professor Magnus Rindal, tidligere HF-dekan, og Kristen Haugland, direktør i Unifob, deltatt. Forskere ved Rokkansenteret ble engasjert for en spørreundersøkelse som omfattet alle 42 kandidater – hvorav 40 svarte.

Tre forskningsledere i det fireårige eliteprogrammet har dratt sin kos til grønnere enger i Gent i Belgia, Uppsala og Imperial College i London.  Søknadsbunken har faktisk blitt betydelig lavere de siste årene, noe som panelet tror skyldes at de høye standardene som stilles, har satt seg i bevisstheten på Høyden og på Haukeland. 

Ny forskrift løser gammelt problem
Rapporten tilrår å styrke intensjonen om at kandidatene på det fireårige programmet oppnår fast stilling etter programmets utløp – gitt at de har oppnådd professorkompetanse og tilfredsstillende egenskaper som forskningsleder. Eventuelle <<overraskelser>> bør lukes ut, ved at UiB legger større vekt på skikkethet gjennom bruk av personlige intervjuer og innhenting av referanser, mener komiteen.

– Å måle personlig skikkethet for å være forskningsleder, er vanskelig. Dette er en påminning om å være påpasselig.

I den opprinnelige avtalen mellom BFS og universitetet, forpliktet UiB seg til å tilby fast stilling. I 2011 sa UiB opp avtalen med utgangspunkt i dette punktet. Det utløste mye bitterhet. Det ble heller ikke delt ut stipender det påfølgende året. Det er i dag ingen spor av denne bitterheten, i følge komiteen som også har intervjuet ledelsen ved universitetet og fakultetene.

Fast jobb ved oppnådd professorkompetanse ser ut til å løse seg. Regjeringens forslag til ny forskrift for innstegsstillinger, har høringsfrist 10. januar. Her legges det opp til at det skal bli lettere å ansette uten utlysning. Med hjemmel i ny forskrift, slipper man å bruke den rene unntaksbestemmelsen om kalling.

UiB og BFS undertegnet ny avtale rett før jul i fjor. 

Medisinsk brobygging kan bli bedre
Det er flere avtaler som kan bli bedre. Potensialet i samarbeidet mellom Haukeland og MOF-fakultetet er i dag ikke utnyttet. BFS er stor på medisinsk forskning. Ett av formålene er å bedrive god translasjonsforskning – bygge broer mellom grunnforskning (UiB) og klinisk forskning (Helse Bergen). Skal programmet for translasjonsforskning videreføring som i dag, bør Haukeland og UiB sitte seg ned og lage en bedre avtale om hvordan dette skal foregå, mener panelet.

– Moderne medisin er avhengig av fagfolk fra flere områder og disipliner. Vi trenger en bedre og omforent forståelse av translasjonsforskning. Aktørene må være bevisst på hva de vil, mener Søreide.

Høy kvalitet
Kun vitenskapelig kvalitet leder opp og frem på rangeringene for institusjonen, og fram mot en hedersmiddag med svenskekongen i Stockholm for forskerne. Men er BFS’ mål om kvalitet oppnådd, nå ti år etter opprettelsen av Norges største private forskingsfond?

Til å måle dette, har komiteen fått utført en bibliometrisk måling.  De yngre kandidatene på det treårige programmet publiserer jevnt og trutt, men tallene gav ikke grunnlag for å si at kandidatene gjør det bedre enn andre forskere på samme trinn i karrieren. Noen av kandidatene har funnet sin plass i SFF-er og andre forskningsgrupper, mens andre hadde bestemt seg for å avslutte en karriere i akademia.

<<Rekruttering av fremtidens forskningsledere>> kaller BFS det fireårige programmet. Ambisjonene er større.  Forventningene om EU-stipender og internasjonale priser er høyere.

Hva gjelder publiseringer, ligger fremtidens forskningsledere i øverste fjerdedel, og noen er allerede blant de fremste forskerne på sine respektive institutt. Praktisk talt alle 23 kandidater tilfredsstiller professorkompetanse – noen allerede i god tid før prosjektperiodens utløp. Mange er aktive på søknadsfronten.

Det forventes at flere vil lykkes innenfor ERC eller Forskningsrådets SFF eller SFI i årene som kommer.

ETH-stjerne flytter til Bergen - tar med seg ERC Starting Grant 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed