Mange Bergensstudenter sliter psykisk

Publisert:4. september 2014Oppdatert:4. september 2014, 10:00
Studentmiljøet er viktig for å skape tilhørighet. Her fra fadderuken tidligere i høst.

Én av fem Bergensstudenter sliter psykisk, mens en noe større andel Oslo-studenter er i høyrisikogruppen enn blant Bergen- og Trondheimsstudentene, viser lokale tall fra Helse og trivselsundersøkelsen.

Det viser de lokale tallene fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014. De nasjonale tallene ble overbragt helseministeren i går.

Høyrisiko: Psykisk helse og studiemestring
De lokale tallene, brutt ned på de forksjellige studentsamskipnadene, er nå offentliggjort.

Det er en noe større andel i <<høy risikogruppe>> ved Universitetet i Oslo enn ved universitetene i Bergen og i Trondheim. Åtte prosent av Oslo-studentene viser tegn på alvorlige psykiske plager, kombinert med lav studiemestring. Tilsvarende andel er seks prosent ved de to andre store universitetene, UiB og NTNU.

Studenter med høy risiko har gjennomgående lav livskvalitet, et dårlig selvbilde, konsentrasjonsproblemer og et svakt sosialt nettverk, kommenterer studien.

Skadelig rusadferd forekommer syv ganger hyppigere blant studenter i høyrisikogruppen enn lavrisikogruppen. Studenter som selv rapporterer om alvorlige psykiske plager, bruker åtte timer mindre på studiene i uken.

Tommy Aarethun er leder av Studentparlamentet ved UiB.

– Dette viser at noe må gjøres. Det må komme ressurser på bordet for å bedre tilbudet.

Velferdstinget har satset en del, mener Aarethun. Men han ønsker at staten nå tar en større del av ansvaret. Han minner om statsminister Erna Solbergs nyttårstale, hvor hun pekte på psykisk sykdom som en av de nye folkesykdommene. Problemet er noe som garantert vil bli fulgt opp gjennom Norsk studentorganisasjon på nasjonalt plan, mener studentlederen i Bergen.  

Få søker hjelp
Det er bare en tredjedel av dem som rapporterer om psykiske problemer, som faktisk har søkt hjelp.

UiBs ledelse er bevisst problemstillingen, ifølge viserektor.

– Dette er en veldig uheldig utvikling, som vi må prøve å snu. Vi ser de samme trekkene hos yngre ungdom: Prestasjonsjag og høye forventninger går utover helsen. Hele utdanningssystemet har en utfordring i å dreie oppmerksomheten fra eksamen og karakterer til gleden ved å lære og mestre et fag. Det kommenterer viserektor for utdanning, Oddrun Samdal gjennom uib.no

Det betyr mye å føle at man hører til. UiB ønsker nå å anvende et studiestartopplegg fra Mat.-nat. til alle de andre fakultetene. Ledelsen vil også se på mer bruk av undervisning i mindre grupper for at det skal bli lettere å bli kjent. 

Studenter sliter mer psykisk
Andelen som oppgir  <<alvorlige psykiske symptomplager>> ved UiB er én av fem – det samme som de nasjonale tallene viser.

Forekomsten er dobbelt så høy som blant normalbefolkningen i samme aldersgruppe. Forekomsten har også økt siden tilsvarende undersøkelse blant studentene ble gjort for fire år siden, men den har økt markant mer blant kvinner enn blant menn i målgruppen. 

Hva er den beste studentbyen?
De fleste studentene som responderte på undersøkelsen, melder likevel om høy grad av tilfredshet med studenttilværelsen.

Tilfredsheten er størst i Bergen og i Trondheim – to byer som konkurrerer om å være Norges beste studieby.

Tilfredsheten er imidlertid aller størst ved NTNU (86 prosent), deretter UiB (82) og UiO (74) – når alle faktorene telles. Disse er kulturtilbudet, kollektivtilbudet, utelivstilbudet, studentmiljøet, og boligtilbudet.

Ikke overraskende er tilfredsheten høyere i de store byene, enn ved mindre læresteder i mindre byer. Oppfatningen av studentmiljøet er den klart viktigste enkeltfaktoren, viser analyser av tallene.

Oslo-studentene er mindre fornøyde med studentmiljøet enn studentene i andre universitetsbyer.

Økningen i tilfredsheten for studentmiljøet synes å være størst blant studenter tilknyttet samskipnaden i Bergen. Vestlandets hovedstad skårer også høyt på tilfredshet med kollektivtilbudet – trolig som følge av Bybanen, mener SiB.

Stor undersøkelse
Undersøkelsen er gjennomført for første gang siden 2010. Den omfatter flere enn 13 000 svar, og er Norges største undersøkelse på studenters ve og vel. Hovedvekten er lagt på psykososiale forhold. Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup.

Målgruppen er heltidsstudenter under 35 år og med norsk statsborgerskap. Svarinnhentingen ble gjennomført på internett fra slutten av februar til slutten av mars i år. Svarandelen er på 29 prosent.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed