Rektor gir direktøren gode karakterer

Publisert:10. juli 2013Oppdatert:17. april 2018, 22:28

Universitetsdirektøren har stor arbeidskapasitet og er handlingsorientert, men kan bli litt vel detaljorientert. Det heter det i en resultatvurdering av Kari Tove Elvbakken.

Høsten 2011 var saken «Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid» oppe i universitetsstyret. Saken var unntatt offentlighet. Det var også dokumentet med samme navn, og På Høyden fikk nei fra UiB da innsynsbegjæringen ble sendt. Men Kunnskapsdepartementet sendte fra seg brevet, som ble sendt fra rektor Sigmund Grønmo i juli i fjor.

Stor tilfredshet
I brevet vises det til resultatkravene for 2011, som blant annet var å tilrettelegge arbeidet med oppfølging av UiBs strategiske plan og handlingsplaner, videreutvikle samspillet mellom den administrative og faglige virksomheten, ytterligere forbedre UiBs økonomistyring, følge opp arbeidet med kostnadsberegning av studieplasser og dimensjonering av studenttall og følge opp UiBs byggeprosjekter.

«Som ved tidligere vurderinger, er det stor tilfredshet med universitetsdirektørens arbeid. Hun har stor arbeidskapasitet og er handlingsorientert. Hun legger vekt på strategiske vurderinger, ikke minst i arbeidet med universitetets budsjett», skriver Grønmo.

Vurderingen er basert på medarbeidersamtale med direktøren, og rektor hadde også en samtale om direktørens resultater med hennes nærmeste underordnede.

Rektor peker bare på ett punkt der Elvbakken har forbedringspotensial: Hun kan bli for detaljorientert.

«Hennes største utfordring er å unngå å bli for detaljorientert, og å legge noe større vekt på å delegere oppgaver til sine underordnede i administrasjonen. Disse utfordringene er imidlertid mindre nå enn tidligere», heter det.

Grønmo går gjennom de ulike punktene i resultatkravene og skriver blant annet at det er stor tilfredshet med økonomistyringen og budsjettarbeidet, at universitetsdirektøren har fulgt opp arbeidet med universitetets rekrutteringsstrategi på en svært tilfredsstillende måte og at hun har vært meget aktiv i oppfølgingen av byggeprosjekter og har fått frem den strategiske betydningen av bygninger, infrastruktur og utstyr i forhold til universitetets primære mål og faglige virksomhet.

Kritiske røster
Før det siste universitetsstyremøtet i denne perioden, sa flere av styremedlemmene at de synes at rektor og direktør er for enige.

– Rektor og direktør har nok snakket sammen på forhånd, sa Peter M. Haugan.

– Når man har en situasjon som den vi har, med kombinasjonen rektor, styreleder og en sterk personlighet, kan det lett føre til at kollegiets rolle blir redusert i forhold til det som er optimalt. Det blir neppe lagt frem saker uten at rektor og styreleder har satt sitt stempel på dem, og det er en betydelig svakhet, sa Johan Fredrik Odfjell.

Han var også kritisk til evalueringen av styrets eget arbeid. I universitetsstyremøtet i februar i år var saken «Om opplegg for styreevaluering» behandlet. Vedtaket, som ble vedtatt med seks mot fem stemmer, var at styret skulle bruke egenevaluering som evalueringsform. Dette skulle gjøres ved at styremedlemmene fylte ut et skjema, utarbeidet etter modell fra Universitetet i Oslo. Spørsmålene var blant annet «hvor klare er konklusjoner som vedtak som gjøres av styret», «hvor fornøyd er du med hvor lang tid som er satt av til hvert møte», «er styret opptatt av de riktige oppgavene», «i hvilken grad skaper styreleder godt samarbeid mellom ledelsen og styret» og «hvordan opplever du kommunikasjonen mellom styret og universitetsdirektøren».

– Styrearbeid er vanskelig, og en evaluering er viktig slik at styret kan tjene institusjonen best mulig, sa Odfjell i møtet.

– En slik gjennomgang gir bedre resultat dersom man får ekstern hjelp. Vi trenger noen som for eksempel ser på oss i forhold til andre institusjoner, sa han.

Odfjell fikk støtte fra Peter M. Haugan, Gry Kibsgaard, Gerd Halmø og Joakim Palme.

Da saken var oppe i april-møtet, gikk saken for lukkede dører. På Høyden har også fått avslag på innsynsbegjæringen i denne saken.

Styrets egenevaluering, der styremedlemmene blant annet skulle svare på hvordan de opplever kommunikasjonen med universitetsdirektøren, er unntatt offentlighet. Arkivfoto: Dag Hellesund

– Godt samarbeid
Rektor Grønmo skriver følgende om universitetsdirektørens rolle i forhold til styret:

«Hun forbereder saken for styret på en utmerket måte og føler opp styrets beslutninger med stor effektivitet. Samarbeidet mellom rektor og universitetsdirektøren er svært godt. Hun har god forståelse av sin rolle i forhold til rektoratet, og hun bidrar konstruktivt til et godt samarbeid mellom faglige og administrative ledere på ulike nivåer.

Elvbakken ble ansatt som universitetsdirektør i seks nye år i november i fjor. Også den saken gikk for lukkede dører. Verken i 2012 eller så langt i 2013 har styret, i følge sakspapirene, gjennomført en lignende evaluering av direktøren.

For 2012 skulle følgende resultatkrav fylles:

– Oppfølging av UiBs strategiske plan og handlingsplaner, men særlig vekt på prioriteringer av kvalitet

– Videreutvikling av samspillet mellom den administrative og faglige virksomheten

– Ytterligere forbedring av UiBs økonomistyring og tilrettelegging av budsjettarbeidet med særlig vekt på å øke det økonomiske handlingsrommet

– Tilrettelegging av arbeidet med administrative og økonomiske støtteordninger for søknader om ekstern finansiering av forskning, og for administrativ og økonomisk forvaltning av komplekse prosjekter

– Oppfølging av UiBs byggeprosjekter med vekt på helhetlige oversikter og planer

– Tilrettelegging av arbeidet med oppfølgingen av universitetets helhetlige rekrutteringsstrategi

– Oppfølging av drøftingene om utviklingen av antallet ansatte i ulike stillingskategorier

– Tilrettelegging for ryddige og gode relasjoner til ulike stiftelser og selskaper i universitetets randsone

 

Forsidefoto: Jan Kåre Wilhelmsen

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed