Ble klubbet under debatten

Publisert:30. november 2012Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Gro Therese Lie stilte spørsmål ved hvordan prosessen rundt omorganisering av Senter for etter- og videreutdanning har vært. Da smalt rektors klubbe i bordet.

– Det som kommer frem her, er langt fra styrets intensjoner. Hvordan har denne prosessen vært, spurte Gro Therese Lie, som representerer de vitenskapelig ansatte, i universitetsstyret torsdag.

Som vedlegg til saken om endring av studietilbud, lå et notat om omorganisering av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU). Notatet har blitt omtalt i flere leserinnlegg i På Høyden, blant annet fra Alice Kvåle og Knut Olav Aslaksen, som leder SEVU. De SEVU-ansatte reagerer også.

Beklaget oppfattelsen
– Min første reaksjon da jeg leste dette var at dette handlet om en nedlegging av SEVU. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på denne saken, også fra fagforeningene, og jeg har ikke fått samme referat fra møtet i forhandlingsutvalget som det som blir sagt her, sa Lie.

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken sa innledningsvis at både det som stod i notatet og det som stod i selve saken som gjaldt SEVU var en løypemelding for å vise arbeidet som pågår med å styrke etter- og videreutdanningen.

– Tjenestene skal tilpasses, ansvaret skal være hos de ulike fagmiljøene. Vi ønsker en klar adresse i sentraladministrasjonen, slik for eksempel Utdanning i Bergen er organisert. Men jeg ser at vedlegget ikke blir oppfattet slik det er ment, og det beklager jeg. Jeg har ikke foreslått noe vedtak, men jeg ville vise hvor vi er. Dette var ment som en løypemelding. Det har vært dialog, og saken har vært oppe i forhandlingsutvalget, sa Elvbakken.

– Har manglet forsvarlig dialog
Lie viste til UiBs overordnede strategi, der det blant annet heter at «arbeidsmiljøet og universitetssamfunnet skal preges av gjensidig forståelse for de ulike ansattes forskjellige roller og funksjoner. Alle ansatte skal kunne oppleve at de er viktige bidragsytere i arbeidet med å nå universitetets felles mål. (…) Det skal vektlegges å ha tjenlige fora for åpen diskusjon».

– Det har manglet en forsvarlig dialog i denne saken, sa Lie.

Da smalt det fra rektor Sigmund Grønmos klubbe.

– Dette går på prosesser, og det må vi eventuelt ta i lukket møte. Du kan ikke insinuere at prosessen har vært utilfredsstillende, sa Grønmo.

– Ble trist
Da hadde allerede flere av de andre styremedlemmene også vært kritiske til saken.

– Jeg ble trist da jeg leste dette, sa Johan Fredrik Odfjell.

– Vi får dette tilfeldig tilbake som en løypemelding. Denne saken har utviklet seg på en annen måte enn det styret sa. Oppgaven for et styresekretariat er å være lydhør for styrets intensjoner. Jeg kan skjønne at vedtaket kan leses på flere måter, men jeg følte at jeg var med på en form for kompromiss, der det var en forståelse av at man ønsket et større fokus på etter- og videreutdanning.

Saken om etter- og videreutdanningstilbudet var opp i universitetsstyret i mai. I sakspapirene ble det pekt på at noen av tilbudene er resultat av engasjerte enkeltpersoner, andre tilbud har mindre forankring hos fakultets- eller instituttledelsen. Det ble også pekt på at det var viktig å rydde opp i dette, og at etter- og videreutdanningstilbudet skal sees i sammenheng med det ordinære studietilbudet.

Vedtaket da var som følger:

1. Styret konstaterer at fakultetene har ulike behov for administrative støttefunksjoner for etter- og videreutdanning.
2. Støttefunksjoner gis av Økonomiavdelingen, Personal- og organisasjonsavdelingen og av Studieadministrativ avdeling.
3. En tydelig sentral enhet har ansvar for profilering og koordinering.
4. Behovet for administrativ støtte og de økonomiske konsekvenser av det, avtales med det enkelte fakultet.
5. Universitetsstyret ønsker handlingsplaner og regelmessig rapportering om utviklingen av etter- og videreutdanningen.

Både Tore Grønlie, Johan Fredrik Odfjell og Oddny Miljeteig var kritiske til notatet der SEVUs fremtid blir omtalt. De var tydelig på at dette ikke var i tråd med styrets vedtak i mai-møtet. Foto: Hilde Kristin Strand

– I feil løype
– Løyper kan legges om, kommenterte Tore Grønlie, før Oddny Miljeteig fulgte opp:

– Jeg opplevde å være i et flertall da denne saken ble diskutert. Etter- og videreutdanning er et eget fag der det trengs en egen kompetanse. En egen enhet må kunne sees utenfra for hvem som helst. Det kan gjerne hete kontor, men ledelsen og spisskompetansemiljøet må ikke flyte utover, sa hun.

Heller ikke Gry Kibsgaard var fornøyd.

– Jeg ble litt urolig over at man kan bli overkjørt, løype er noe man roper når man kjører på ski for å ikke bli nedkjørt. Jeg vil ha tilbake denne saken, her er man i feil løype, sa hun.

Forsidefoto: Magnus Vabø 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed