Kan miste jobben etter 17 år

Publisert:28. september 2011Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Etter 26 måneders behandling vedtok fakultetsstyret ved HF å trekke tilbake en utlyst stilling som professor i russisk. Ingunn Lunde har vært midlertidig tilsatt ved UiB i 17 år og var innstilt som nummer én. Til sommeren kan hun stå uten jobb.

I september 2008 ble en fast professorstilling i russisk lyst ut ved Institutt for fremmedspråk ved Det humanistiske fakultet (HF). Stillingen ble ledig da professor Jostein Børtnes gikk av i 2007.

Da innstillingen kom ett år senere var Ingunn Lunde satt på førsteplass av en internasjonalt sammensatt tilsettingskomité. Men året etter, i desember 2010, vedtok fakultetsstyret å trekke tilbake stillingen. Begrunnelsen fakultetsledelsen gir er den kritiske økonomiske situasjonen som forverret seg gjennom 2009, og som tvang frem en bemanningsplan. Denne ble endelig vedtatt på fakultetsstyremøtet i desember 2010. Se egen sak.

Professor Ingunn Lunde har vært midlertidig ansatt ved Institutt for fremmedspråk siden 1. desember 1994, først som UiB-stipendiat, så postdoc og fra 2002 fikk hun tittelen professor i russisk i en alder av 33 år. Hun har vært tilknyttet HF frem til i dag.

Siden Lunde nå er ansatt i en midlertidig stilling som forskningsleder i et prosjekt som er eksternt finansiert av Norges forskningsråd (NFR), mener fakultetet at hun ikke lenger har krav på ventelønn og fortrinnsrett til andre ledige stillinger. Hun kan dermed sies opp når prosjektet er over og inntektene bortfaller 30. juni 2012.

Dette varslet fakultetet i et brev til Lundes fagforening Forskerforbundet i februar i år.

- Uklokt og ulykkelig
Siden dette er en personalsak har den vært unntatt offentlighet. Fakultetsledelsen ønsker derfor ikke å kommentere forhold rundt stillingsvernet til Lunde. Saken har likevel vært kjent i fagmiljøet og har skapt sterke reaksjoner internt på fakultetet, i forskningsmiljøet internasjonalt og blant styremedlemmer i universitetsstyret. 

I august ble saken drøftet på et lukket møte i universitetsstyret.  

I dag reagerer professorene Atle Kittang og Jan Fridthjof Bernt gjennom et åpent leserinnlegg i På Høyden. De ønsker en prinsipiell diskusjon rundt flere forhold i saken:

”.. en slik oppsigelse vil være en uklok og ulykkelig beslutning av UiB. Ikke bare medfører den at Ingunn Lundes formidable innsats for UiB vil være over når det internasjonale prosjektet hun leder er fullført neste år. Den gir også et særdeles dårlig signal når det gjelder UiBs evne til vedlikehold av faglig spisskompetanse og vitenskapelig kvalitet, når det gjelder satsing på eksternt finansiert forskning, og når det gjelder personalpolitikken generelt”.

Svakere stillingsvern
Lunde har i alt skaffet 20 millioner forskningskroner gjennom to prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (NFR), begge i det høythengende programmet Fri prosjektstøtte for humaniora (Frihum). Fra 2005 til 2008 ledet hun prosjektet ”Landslide of the Norm”. Da finansierte UiB stillingen hennes.

Men da Lunde 1.1.2009 gikk over i prosjektlederstillingen for det andre NFR-prosjektet ”The Future of Russian” ble stillingen finansiert gjennom prosjektmidlene. Ifølge en korrespondanse med fakultetet er det dette ansettelsesforholdet som er bestemmende for hvilken juss som gjelder.

– Jeg var ikke oppmerksom på at jeg fikk et svakere stillingsvern når UiB ikke lenger betalte for lønnen min. Allerede i 2007 fikk jeg klare signaler fra den daværende fakultetsledelse om at stillingen etter Jostein Børtnes ville bli utlyst og at jeg var ønsket som søker. Jeg så derfor ingen grunn til å kreve fast ansettelse tidligere, selv om fireårsregelen var overskredet, sier Lunde.

Til sammen har hun vært sammenhengende ansatt i 6,5 år på interne midler ved UiB etter Ph.D. og postdoc.

Sjokkert over behandling
Forskerforbundet sentralt har engasjert seg i saken og mener Ingunn Lunde har opparbeidet seg samme stillingsvern som fast tilsatte ved UiB. I et brev til fakultetet datert 2. november 2010 skriver fagforeningen at Lunde har fortrinnsrett til andre passende ledige stillinger og rett til ventelønn.

Det er HF-fakultetet uenig i. I svarbrevet sendt i februar i år skriver fakultetet at siden Lunde nå er tilsatt i et prosjekt som er eksternt finansiert, bortfaller arbeidet når prosjektperioden er over.

Om fem år, i 2016, blir det en ny avgang i russisk. Lunde har foreslått at det kan skaffes mellomfinansiering i inntil stillingen blir ledig. Dette har fakultetet avslått.

Lunde er oppgitt over at fakultetet nå velger å argumentere strengt juridisk mot at hun skal få fast stilling ved UiB etter 17 års sammenhengende forskningsinnsats.

– Man mister lysten til å søke etter eksterne midler når man blir behandlet slik. Samtidig er det nettopp disse midlene universitetet oppfordrer forskere til å søke på. Jeg har jobbet hardt for å bygge opp et vitalt, internasjonalt ledende forskningsmiljø i russisk ved UiB, og så opplever jeg dette slaget i ansiktet. Det er nokså sjokkerende, sier Lunde til På Høyden.

Hun sier behandlingen har virket demotiverende for unge russiskforskere i hele Norden. Også etablerte forskere skal ha reagert. I oktober 2010 skrev 63 russiskforskere fra Europa, Russland, USA og Canada en støtteerklæring for Ingunn Lunde.

Behandlet i universitetsstyret
I august ble saken tatt opp på et ekstraordinært styremøte i universitetsstyret som var lukket. Etter det På Høyden kjenner til var ingen andre saker oppe på dette møtet.

Rektor og styreleder Sigmund Grønmo sier han ikke kan si hvorfor saken var oppe i styret med henvisning til at saken er unntatt offentlighet. Han bekrefter likevel at det er uvanlig at slike saker blir drøftet i universitets øverste organ.

Vedtaket i universitetsstyremøtet skal ikke ha ført til endringer i vedtaket fra fakultetsstyrets møte i desember, om å trekke tilbake den utlyste professorstillingen i russisk.

– Har universitetsstyret mulighet til å overprøve en avgjørelse i en tilsettingssak som er tatt ved et fakultet?

– Som det øverste organ ved universitetet har universitetsstyret mulighet til å gjøre det universitetsstyret vil. Men samtidig har styret delegert noen oppgaver til fakultetene og andre enheter, og da er det svært uvanlig at man overprøver, sier Grønmo.

Han ønsker ikke gi noen ytterligere kommentarer i saken og viser til taushetsplikt i personalsaker.

Venter på oppsigelse
Ingunn Lunde stiller spørsmål ved om saken kan defineres som en personalsak.

– Saken har helt klart prinsipielle sider som er viktig å diskutere i forhold til universitets rekrutteringsstrategi, påpeker hun.

Ifølge Tjenestemannslovens § 10 har Lunde krav på formell oppsigelse med seks måneders frist. Hun har ikke mottatt oppsigelsen fra fakultetet enda, men hun og Forskerforbundet skal ta saken opp til juridisk vurdering når oppsigelsen foreligger.

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed