Kvale fratrer fra dekanvervet

Publisert:3. oktober 2010Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Dekana Gerd Kvale ved Det psykologiske fakultet trekker seg fra ledervervet. Årsaken er intern uro i etterkant av fakultetsstyremøtet, da det ble vedtatt at dagens opptaksordning til psykologutdannigen ikke skal endres.

Lørdag sendte dekana Gerd Kvale melding til alle ansatte ved Det psykologiske fakultet hvor hun kunngjorde at hun stiller fakultetets øverste lederverv til disposisjon.

Avgjørelsen har sin bakgrunn i saken om opptaksordning til profesjonsutdanningen i psykologi. Ved UiB tas studenter i dag opp til profesjonsutdanningen etter en vurdering av karakterer fra et årsstudium i psykologiske fag. Nasjonalt profesjonsråd for psykologutdanning (NPP) anbefalte i vår alle institusjoner som utdanner psykologer å endre opptaksordningen, slik at studentene tas opp gjennom Samordna Opptak (SO). Universitetet i Oslo tar opp sine studenter gjennom SO, og i forrige uke gikk NTNU inn for å endre sin opptaksordning.

Gerd Kvale har over lengre tid vært sterkt engasjert i saken og ønsket en endring ved UiB. Kvale sitter i NPP som representant for UiB.

Ønsker ro ved fakultetet
Da saken ble behandlet på et ekstraordinært fakultetsstyremøte 18. august i år, gikk åtte mot tre representanter inn for å beholde dagens ordning. Gerd Kvale var en av de tre som stemte for en endring.

I etterkant av styremøtet har diskusjonene gått høyt på fakultetet og i media. Til På Høyden forteller Kvale at hun nå trekker seg for å skape ro i organisasjonen.

– Da fakultetsstyret i august i år valgte å gå i mot NPPs anbefaling, og opprettholde dagens opptaksordning, ble mitt synspunkt nedstemt – både i min rolle som dekan og i min rolle som medlem av NPP. Jeg har registrert at til tross for at opptaksordningen ikke skal endres, er det fremdeles uro knyttet til denne saken. Som dekan ser jeg at det arbeidsmessig nå er en utfordring å samle fakultet om de mange og viktige oppgaver som vi nå står overfor. Det er bakgrunnen for at jeg har besluttet å søke fakultetsstyret om å fratre, sier Kvale.

Spørsmål om lojalitet
Et leserinnlegg publisert i På Høyden for to uker siden er den utløsende årsaken til at dekana trekker seg nå. Innlegget kritiserer et brev sendt fra leder for NPP Siri Gullestad til rektor Sigmund Grønmo, hvor Gullestad oppfordrer universitetsledelsen til å følge videre opp fakultetsstyrevedtaket.

I siste avsnitt av leserinnlegget stilles det spørsmålstegn ved Kvales lojalitet. Leserinnlegget er underskrevet av 18 vitenskapelig ansatte ved fakultetet.

– Jeg ser at påstandene i leserinnlegget har blitt hengende i luften uten at vi har svart på det, og det har vært uheldig, sier Kvale og fortsetter:

– Som dekan har jeg alltid ønsket å stå for stor åpenhet, takhøyde og toleranse for ulike synspunkt. Samtidig har jeg vært opptatt av at en organisasjon skal være et middel til å ordne opp i saker, og ikke et mål i seg selv. Hvis prosesser i en organisasjon blir så energikrevende at den tar fokus vekk fra de viktige sakene, tenker jeg at det er på tide å stoppe opp og tenkte seg om. Etter dette leserinnlegget tenker jeg at nå er det på tide å stoppe opp, sier Kvale.

Er det, etter din mening, noe i prosessen som har vært uryddig?

– Nei, jeg oppfatter at vi har hatt en ryddig saksgang. En prosess kan det være mange ulike meninger om, og det vil det være ved vårt fakultet også. Mitt fokus er at vi må påse at beslutninger tas etter formelle prosedyrer, sier Kvale.

Mener du selv at du har opptrådt lojalt overfor fakultetsstyrets vedtak etter at det ble fattet?

– Ja, jeg mener at jeg har opptrådt lojalt. Jeg har hele veien, både før fakultetsstyrebehandlingen og etter, vært i dialog med rektoratet i en gjensidig respekt og forståelse for hverandres ulike rolle. Jeg hører at det er ulike synspunkter på prosessen, og at den uroen ikke har lagt seg til tross for at vi har redegjort for hvordan beslutningene har blitt tatt. Det tar jeg til etterretning, sier Kvale.

Grønmo beklager avgjørelsen
Rektor Sigmund Grønmo beklager at dekana ved PSYK nå velger å gå av.

– Jeg beklager at Gerd Kvale trekker seg som dekan ved Det psykologiske fakultet, men tar til etterretning at hun på grunn av forhold ved fakultetet ønsker å gå av. Jeg kan ikke kommentere hennes begrunnelse for denne avgjørelsen, men vil gjerne understreke at hun i forbindelse med debatten om opptaksordningen ved fakultetet har holdt universitetsledelsen løpende orientert om behandlingen og utviklingen av saken, sier Grønmo i en kunngjøring.

Han takker Gerd Kvale for alt hun har utrettet for fakultetet og universitetet gjennom mer enn fem år som dekan.

– Jeg takker for godt samarbeid mellom fakultetsledelsen og universitetsledelsen i denne tiden, sier Grønmo.

Onsdag vil det bli avholdt ekstraordinært fakultetsstyremøte, hvor behandling av Kvales avskjedssøknad er eneste sak. Prodekan Jarle Eid vil fungere som leder av fakultetet frem til ny dekan er valgt.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed