Psykologi endrer ikke opptaksregler

Publisert:20. august 2010Oppdatert:2. oktober 2013, 11:18

Styret ved Det psykologiske fakultet har stemt ned fakultetsledelsens forslag om at studenter til profesjonsutdanningen skal tas opp gjennom Samordna opptak. – Opptak basert på karakterer fra fag i videregående sier lite om hvor godt egnet folk er i psykologi, sier styremedlem Svein Larsen.

Ved innføringen av Kvalitetsreformen fikk profesjonsstudiet i psykologi dispensasjon fra det generelle kravet om et utdanningsløp med 3-årig bachelor og 2-årig master. Psykologstudiet er i dag seksårig, og opptak skjer på bakgrunn av resultater studentene har oppnådd gjennom et ettårig forstudium i psykologiske fag, såkalt årsenhet i psykologi. Dette årsstudiet utgjør samtidig det første året i profesjonsstudiet.

Psykologutdanningen er den eneste profesjonsutdanningen som ikke tar opp studenter gjennom Samordna opptak (SO).

Og slik bør det fortsatt være, ifølge fakultetstyret ved Det psykologiske fakultet (PSYK). På et ekstraordinært styremøte sist onsdag behandlet styret saken (pdf). Fakultetsledelsen foreslo at dagens opptaksordning skulle endres til et system hvor halvparten av studentene tas opp gjennom SO, mens den andre halvparten tas opp etter fullført årsenhet, som i dag. Ordningen skulle prøves ut i fem år.

Forslaget ble nedstemt med åtte mot tre stemmer. To av de tre stemmene kom fra dekan og prodekan.

Skuffelse
Professor Håkan Sundberg, leder for programkomiteen i profesjonsstudiet, er skuffet over avgjørelsen.

- Det var et veldig ulykkelig resultat fra styremøtet med tanke på å sikre kvaliteten på utdanningen.  Vi utdanner gode psykologer i dag, men vi kan og må gjøre det enda bedre, sier Sundberg.

Han mener det er et alvorlig problem at profesjonsutdanningen begynner med en felles årsenhet, både for studenter som skal ta en bachelorgrad i generell psykologi og for de som vil inn på profesjonsstudiet.

- Vi mister nå muligheten til å utvikle undervisningen i profesjonspsykologisk retning det første året, og det mener jeg er en stor svakhet. Vi snakker om en sjettedel av utdanningen, poengterer Sundberg. 

Lettelse
Professor Gro Mjeldheim Sandal sitter i fakultetstyret, og stemte mot å endre dagens opptaksordning. Hun mener studentene trenger et år med psykologistudier for å gjøre et kvalifisert yrkesvalg.

- Mange på videregående kan ha et vagt bilde av hva psykologstudiet innebærer og for eksempel være ganske uforberedt på at det inneholder såpass mye undervisning i metode og biologiske prosesser. Innføringen som gis på årsstudiet gjør studentene bedre i stand til å vurdere om det er denne utdanningen de faktisk ønsker seg, sier Sandal.

Professor Svein Larsen sitter også i fakultetstyret, og stemte mot endringsforslaget. Han begrunner sin avgjørelse med at studentene bør få et år på å prøve seg i faget før de kommer inn på profesjonsstudiet.

- Jeg mener at studentene skal få kvalifisere seg til studier i psykologi gjennom resultater de har oppnådd i psykologiske fag, ikke på bakgrunn av fag i videregående som gym, sidemål og historie. Det er feil at de som ikke er gode i slike fag ikke en gang skal få prøve seg i psykologi, sier Larsen.

Han mener at et opptak til profesjonsstudiet basert på resultater fra videregående vil kunne føre til et mer lukket universitet, og at det samtidig vil føre til å opprettholde sosiale ulikheter. 

Ønsker endring
Det er flere årsaker til at fakultetledelsen ønsker en endring i opptaksordningen, deriblant:

* å unngå at mange studenter bruker ressurser på å ta opp deler av årsenheten flere ganger, for å forbedre karakterer.

* at enkelte studenter som tas opp i profesjonsutdanningen kan ha kunnskapshull, mens andre får repetert områder som ble godt dekket i forstudiene. Dette fordi forstudium ved flere utdanningsinstitusjoner kvalifiserer til opptak på profesjonsstudiet ved UiB.

* å sikre at studentene allerede fra studiestart sosialiseres inn i den kommende rollen som psykolog og får begynne med praksiskomponenter tidlig.

* at Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning (NPP) og Norsk psykologforening har anbefalt de tre universitetene (UiB, NTNU, UiT) som ennå ikke har endret opptaksgrunnlag, om å gjøre dette.

- Fakultetstyret stemte mot Nasjonalt profesjonsråds enstemmige anbefaling om å gå over til å ta opp profesjonsstudentene gjennom Samordna opptak, påpeker dekan Gerd Kvale.

- Ikke optimal ressursbruk
For å oppnå gode nok karakterer til å komme inn på profesjonsstudiet tar mange studenter gjentatte eksamener i fagene som inngår i årsenheten. Ved UiB genereres det mellom 2500 og 3500 studiepoeng fra gjentatte eksamener. Studiepoengene som genereres på denne måten teller ikke med i universitetets produksjon, ifølge fakultetet.

- Det er om lag 1200 studenter nasjonalt som konkurrerer om 170 studieplasser. I et rent menneskelig perspektiv overfor studentene som arbeider hardt for å komme inn, samt for universitetet, er dette en ressursbruk som etter fakultetsledelsens oppfatning ikke er optimal, sier Gerd Kvale.

Professor Ståle Pallesen, leder i programstyret for årsstudier og bachelorgraden, mener det er verre at potensielle studenter skal bruke tid og penger på å forbedre karakterer fra videregående skole på private gymnas, i et forsøk på å bli tatt opp som psykologistudent.

- Kostnadene på privatskoler er langt høyere enn kostnadene ved å være student på universitetet. Dette vil kunne føre til at de som kommer fra en familiebakgrunn med bedre økonomi får et fortrinn, og videre til at dårligere studenter tilslutt får plass på profesjonsstudiet, sier Pallesen.

Studentene mot endring
Saken er omstridt innad på fakultetet. Høringsuttalelser fra programstyret for årsstudier og bachelorgraden i generell psykologi konkluderer med å beholde dagens ordning. Høringsgruppen for programstyret for profesjonsutdanningen gikk inn for å endre dagens ordning med tre mot to stemmer, mens et flertall i selve programstyret gikk inn for å ikke endre opptaksordningen. I de underliggende organene ved fakultetet er det dermed et flertall for å beholde dagens opptaksordning.

- Mitt første spørsmål er hvorfor skal vi gjøre en endring? Hovedargumentet har vært at studentene kunne begynne tidligere på profesjonsløpet, men ingen har dokumentert at man utdanner bedre psykologer av den grunn, sier Ståle Pallesen.

En undersøkelse blant profesjonsstudentene ved UiB (n=154) viser at 2,6 prosent mente karaktersnittet fra videregående skole var det beste grunnlaget for opptak til profesjonsstudiet i psykolog, og 91,6 prosent svarte karaktersnittet fra årsstudiet, ifølge høringsuttalelsen til programstyret for årsstudier og bachelorgraden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed