Studiekvalitetspris til Jus og Mat.nat

Publisert:20. februar 2007Oppdatert:2. oktober 2013, 09:26

”Ugleprisen” for godt studiekvalitets- og utviklingsarbeid ved UiB ble i år tildelt to fakultet. Mat.nat-fakultetet og Det juridiske fakultet har utmerket seg i deres arbeid med utdanningskvalitet.

Det var to søkere til ”Ugleprisen”, og både Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet mottok 150.000 kroner hver. Mandag var det offisiell prisutdeling i Knut Fægris Hus. Viserektor for utdanning Berit Rokne Hanestad, benyttet anledningen til å poengtere viktigheten av å synliggjøre kvalitetsarbeidet for å lykkes bedre med den interne erfaringsdelingen.

Høy fullføringsgrad
Mat.nat-fakultetet mottok prisen for ordning med tidsfrist på mastergrad, der studenter som tas opp til masterstudier får en frist på to år til å fullføre sin grad.

– Resultatene her er gode, og de stammer fra et systematisk, helhetlig og høyt prioritert kvalitetsarbeid. Ordningen med en absolutt tidsfrist har gitt meget gode effekter på fullføringsgrad og gjennomstrømning på Mat.nat-fakultetet. Så godt som alle som begynner på studiet fullfører, og 80 prosent gjør det på normert tid. De få som slutter, gjør det etter kort tid, sier Rokne Hanestad.

Visedekan for utdanning ved Mat.nat-fakultetet Rein Aasland mottok prisen og takket spesielt det forrige dekanatet for dets innsats for å få til en ordning med tidsfrist på masterstudiet. Han passet også på å berømme studentene, veilederne og administrasjonen som har tatt utfordringen det er å gjennomføre noe slikt.

– Det krever en omstilling og en holdningsendring. Jeg tror nøkkelen er å definere hva vi legger i kvalitetsinnhold i en masteroppgave. Før skulle det være publiserbart, og ta den tiden det trengte. Nå er det mer en introduksjon til forskning, men hvor hvert element i masterarbeidet kan gjennomføres med målbar kvalitet, sier Aasland.

Studiekvalitet på alvor
Det juridiske fakultet mottok prisen for omlegging av Jusstudiet, gjennomføring og resultat målt opp mot konseptet. Da fakultetet ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen i 2004 var det på grunnlag av det pedagogiske konseptet som lå til grunn for den nye studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap. ”Ugleprisen” får de for gjennomføring og resultater målt opp mot dette konseptet.

Hanestad sa i sin tale til juridisk fakultet at resultatene er svært gode og at fakultetet i dag har den høyeste studiepoengproduksjon per student ved UiB. Fullføringsprosenten i forhold til normert tid er 90 prosent og strykprosenten har gått markant ned.

– Jeg er ikke i tvil om at de gode resultatene skyldes det systematiske kvalitetssikringsarbeidet som juridisk fakultet har lagt ned de siste årene. Fakultetet viser gjennom sitt konkrete, målrettede og høyt prioriterte arbeid at det tar studiekvalitet på alvor i alle ledd av utdanningen.

Dekan Ernst Nordtveit tok i mot prisen og dro i sin tale frem flere ansatte ved fakultetet som har bidratt til at arbeidet har kunnet gjennomføres.

– Dette har krevd en stor omstilling for fakultetet og de ansvarlige skal ha stor honnør for måten de har taklet dette på. Vi har foretatt en stor operasjon uten å fire på kvaliteten, sier Nordtveit.

Mat.nat kanditat til nasjonal pris
Begge prosjektene oppfattes som at de har overføringsverdi også for andre fakultet.

– UiB har gjennom en årrekke hatt fokus på tiltak for økt gjennomføring på høyere grad. Vi håper og tror at ”Ugleprisen” kan bidra til å løfte frem og synliggjøre det imponerende kvalitetsarbeidet begge fakultet har lagt ned, sier Rokne Hanestad.

Dette er andre året ”Ugleprisen” blir delt ut. Fjorårets vinner var innføringsemnet i Akademisk Skriving som også fikk andreplass da den nasjonale Utdanningskvalitetsprisen ble utdelt. I år blir Mat.nat sin ordning med tidsfrist på mastergrad, i samarbeid med de andre realfagsmiljøene i Oslo, Trondheim og Tromsø, kandidat til prisen som deles ut av NOKUT 2. mai.    

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed